»Məqalələr

Последние публикации

İlk qabaqcıllar (Tövbə surəsi, 100) - 4cü hissə

 

 

Dördüncü hissə.

Allah-təala buyurub: “Allah mühacirlərin və ənsarın (Peyğəmbərin–səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm–Mədinəyə hicrətindən qabaq iman gətirənlərin) ilk qabaqcıllarından və yaxşılıqla onlara tabe olanlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamışdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Budur böyük uğur və qurtuluş!” (Tövbə surəsi, ayə 100).

İlk qabaqcıllar (Tövbə surəsi, 100) - 3cü hissə

 

 

Üçüncü hissə.

Allah-təala buyurub: “Allah mühacirlərin və ənsarın (Peyğəmbərin–səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm–Mədinəyə hicrətindən qabaq iman gətirənlərin) ilk qabaqcıllarından və yaxşılıqla onlara tabe olanlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamışdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Budur böyük uğur və qurtuluş!” (Tövbə surəsi, ayə 100).

İlk qabaqcıllar (Tövbə surəsi, 100) - 2ci hissə

 

 

İkinci hissə.

Allah-təala buyurub: “Allah mühacirlərin və ənsarın (Peyğəmbərin–səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm–Mədinəyə hicrətindən qabaq iman gətirənlərin) ilk qabaqcıllarından və yaxşılıqla onlara tabe olanlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamışdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Budur böyük uğur və qurtuluş!” (Tövbə surəsi, ayə 100).

İlk qabaqcıllar (Tövbə surəsi, 100) - 1ci hissə

 

Birinci hissə. 

Allah-təala buyurur: “Allah mühacirlərin və ənsarın (Peyğəmbərin–səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm–Mədinəyə hicrətindən qabaq iman gətirənlərin) ilk qabaqcıllarından və yaxşılıqla onlara tabe olanlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamışdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Budur böyük uğur və qurtuluş!” (Tövbə surəsi, ayə 100).

Qədir-xum hədisi və qəribə bəhanələr (2-ci hissə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Şübhəsiz heç kəs Hz. Peyğəmbərdən (s) üstün deyil. Heç kəs müqəddəs İslam dini üçün Peyğəmbərdən (s) çox zəhmət çəkmədi. İslam dininin təməlini qoydu. Dinin təkmilləşməsi üçün bütün əziyyətlərə qatlaşdı. Bu yolda hətta müxtəlif işgəncələrə məruz qaldı.

“Qədir-Xum” hədisi və qəribə bəhanələr! (1-ci hissə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Rəhbərlik və hakim təyini məsələsi bütün bəşər ictimaiyyəti tarixində həmişə həyati məsələlərdən sayılıb, camaatın səadəti və müvəffəqiyyəti ona bağlı olduğundan insanlar həmişə ona xüsusi həssaslıq göstərib. İslamda isə rəhbərlik və imamət məsələsinin əhəmiyyəti məhz ictimayi əlaqələrin tənzimi və iqtisadi inkişafa səbəb olmasına xatir deyil. Camaatın hüquqlarını qorumaq, daxili və xarici düşmənlərin müqabilində təhlükəsizliyi təmin etmək, dini maarifləndirmə və insanların hidayəti kimi çox önəmli məsələlər, dini rəhbərin vəzifələrinin bir qismidir. İslamda rəhbərlik, Peyğəmbərlik (s) hədəflərinin davamı; yəni şəriət əhkamının qorunması və camaata doğru-düzgün çatdırılması və hakəza, camaatın dünya və axirət səadətini təmin etməyə görə önəmlidir.

Kufəlilərin İmam Cəfər Sadiqdən (ə) hədis nəql etməsi barədə Fərrac Suheybinin şübhəsinə cavab.

Əgər əhli-beyt (ə) məktəbinə qarşı hücumlar bu əsrdə, xüsusilə son illərdə daha şiddətli və kəskin olmasını desəm mübaliğə etmiş olmaram. Bu hücumların əksəriyyəti məhz sələfilər və dünya malına tamah salan bəzi ardıcıllarının tərəfindən həyata keçirilir. Bu hücumlar sələfi dövləti tərəfindən maliyyələşdirilir. Onlar şiəliyi daxildən parçalamaq, insanları şəkkə salacaq çoxlu sayda şübhələr yaratmaq istəyirlər. Nəticədə cəhalət zülmətini parçalamaq üçün araşdırma aparan insanlar qarşısında maneə yaradılır! Bununla da həmin şəxs təkfirçiyə çevrilərək insanları şirkdə ittiham edir və baş kəsən cəllada çevirilir!

Niyə Peyğəmbərlər və imamlar ixtira və kəşflər etməyib?

Sual: Nə üçün peyğəmbərlər və imamlar ixtiraçılar və tədqiqatçılar kimi işlər etməmişlər? Bu sahədə onların heç bir nişanəsinə rast gəlmirik. Halbuki bu işi yerinə yetirsəydilər peyğəmbərlər və imamların ardıcılları olaraq bizim üçün böyük fəxr olardı. Nə üçün başqa dinlərin ardıcılları kimi belə işlər etməmişlər və nəticədə mədəni-elmi inkişafdan geri qalmışıq. Şiələri başqalarından fərqləndirən elmi inkişafa sahib olublarmı?

Fərəc duasının sənədi mötəbərdir?

İlahi, bu anda və hər bir zamanda Öz vəlin Höccət bin Həsən üçün – ona və atalarına salam və salavatın olsun – vəli, hifz edən, rəhbər, yardımçı, yol göstərən və nəzarətçi ol! Ta ki, Sənin yerin onu könül xoşluğu ilə öz üzərində daşısın və uzun müddət onu faydalandırsın!

Namaz (Nəhcül-bəlağədə) (1-ci hissə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Namaz, İslam dininin rüknüdür. “Rükn” bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi, təməl və dirək mənasındadır. Belə bir ibadəti, “qılmaq” və bərpa etmək lazımdır. Sütun və təməli oxumaq olmaz.

İmam Əlinin (ə.s) məziyyətləri (2-ci hissə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Şübhəsiz Hz. Əli (ə.s) Peyğəmbər (s) istisna olmaqla insanların ən üstünüdür. Həm Şiələr bu üstünlüyü isbatlayacaq iqtidara malikdir, həm sünnilərin əksəıriyyəti buna etiraf etmiş və Əlinin haqqında (fəzilətlərini çatdıran) hədisləri səhih və mötəbər bilməklə onun barəsində olan üstünlükləri inkar edə bilməmişdirlər. “Əl-Ğarat” kitabının müəllifi həzrət Əli (ə.s) barədə buyurur: “…Düşmənləri kin və həsəd üzündən Əlinin fəzilətləri barədə danışmadı, dostları və şiələr qorxudan (təqiyyə üzündən) onun fəzilətlərindən söz açmadılar.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq Əlinin fəzilətləri məşriqə və məğribə yayıldı”

(“Rozətul-Muttəqin fi şərhi mən la yəhzuruhul fəqih”, 13-cü cild, səh: 266;

İmam Əlinin (ə.s) məziyyətləri (1-ci hissə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Hz. Əlinin (ə.s) Peyğəmbərdən (s) sonra ən üstün insan olduğunu isbatlayan ən dəyərli kitablardan biri də “Əl-Meyar vəl-Muvazinə” əsəridir. Əbu Cəfər İskafi Bağdadda yaşayıb və mötəzilə məzhəbinə mənsubdur. O və digər Bağdadın mötəzilə alimləri Əlini (ə.s) Peyğəmbər (s) müstəsna olmaqla hamıdan üstün bilirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, mötəzilə məzhəbi Əlini (ə.s) üstün hesab etdiklərinə baxmayaraq Əbu Bəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyini qəbul edirlər. Şiə alimləri bu etiqadın əsassız olduğunu isbat etmək üçün müxtəlif kitablar yazdı. Muhəmməd bin Əli bin Noman “Ər-rəddu ələl-mötəzilə fi imamətil-məfzul” kitabını və şeyx Müfidin (dördüncü əsrin sonu və beşinci əsrin ilk onluğunda bu barədə yazdığı müxtəlif kitabları; “Əl-ifsah”, “Əl-izah” və “Ən-nəssul-cəli” misal çəkmək olar.

Qiyamətdəki şahidlər

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! “Şahidlik” gözü ilə gördüyü və ya bildiyi bir hadisə və ya iş haqqında bir şəxsin məlumat verməsi, şahid durması (olması) deməkdir. Məhkəmədə şahidin verdiyi məlumat “Şəhadət” adlanır. Şəhadət həm də “Fiqh” elminin sahələrindən biridir. Şəhadət üçün müxtəlif şərtlər və təlimləri öyrənmək üçün Fiqh elminin “şəhadat” babına müraciət etmək lazımdır. Burada iki məfhumun izahı labüddür: “Şəhadətin  təhəmmülü”; yəni bir şeyin həqiqiliyini, düzlüyünü təsdiq etmək üçün bir işdə iştirak etmək (şahidliyə xatir əziyyətə (zəhmətə) qatlaşmaq) və “şəhadətin ədası”; məhkəmədə öz gözü ilə gördüyü bir şey, hadisə haqqında ifadə, məlumat verməklə onun doğru olub-olmadığını göstərmək (şahid durmaq) mənasını daşıyır.

Niyə Quranda imamların (ə) adı yoxdur?

Bu sual tez-tez ortaya atılan şübhələrdəndir. Bəzən sualı başqa formada verirlər; Əgər imamət dinin sütunlarından və etiqad əsaslarındandırsa, bəs nə üçün Allah-təala bunu Quranda qeyd etməmişdir? Nə üçün onların adları aşkarcasına Quran mətnində qeyd olunmamışdır?

Bəhailərin və Yəmanilərin oxşar cəhətləri (Hakimiyyətə gəlmək)

1. Hər iki sekta da Məhdəviyyat inancına qarşı yönəlmişdir və yaranma metodları eynidir: əvvəlcə özünü insanlarla İmam Məhdi (ə.f.) arasında naib elan etmək, daha sonra isə Məhdi olduğunu iddia etməkdir. Necə ki, Bab insanlarla İmamın (ə.f.) arasında bir qapı olduğunu iddia edirdi, Əhməd əl Həsən də heç bir kriteriyaya uyğun gəlmədiyi halda özünü Yəmani elan etdi və daha sonra da özünün də Məhdi olmasını yaydı.

Dünyaya yeni peyğəmbər gələ bilərmi?

Əsrlər boyu İslam Peyğəmbərinin (s.ə.a.s.) sonuncu Peyğəmbər olmasına dair çox sayda şübhələr ortaya atılmışdır və bu mövzu ilə əlaqədar möhtərəm və görkəmli İslam alimləri tərəfindən həmin şübhələrdən də daha çox sayda cavablar təqdim olunmuşdur.

Hicab vacib deyil mi? (Saxtakar yəmaniçi şübhəsinə cavab)

Saxtakar yəmaniçi yazır:

“İmam Cəfəri Sadiq (ə) buyurur: “Azad Müsəlman bir Qadının saçı açıq halda namaz qılmasında heçbir problem yoxdur.”

 

(Şeyx Hürr Amuli "Vəsailuş-Şiə" kitabı, cild 3/səhifə 297. Hədis nömrə: 5556)

 

Digər bir hədisdə İmam Cəfəri Sadiq (ə) yenə buyurur: “Başında bir örtük olmadığı halətdə müsəlman bir qadının namaz qılmasında heçbir problem yoxdur.”

 

(Şeyx Hürr Amuli "Vəsailuş-Şiə" kitabı, cild 3/səhifə 297. Hədis nömrə: 5557)”

“Bəda” nədir?

Suаl: Şiә inаnclаrındаn оlаn “bәdа” dеdikdә nә nәzәrdә tutulur? Bәzilәri bildirirlәr ki, İmаm Sаdiq (ә) оğlu İsmаilin ölümündәn qаbаq оnun hаqqındа buyurmuşdur: “Mәndәn sоnrа оğlum İsmаil imаmdır.” Аmmа İsmаil dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа hәzrәt (ә) bеlә buyurmuşdur: “İsmаilin imаmәti hаqqındа Аllаhа bәdа hаsil оldu.” Bu dеyilәnlәr hәqiqәtdirmi?

Ayət namazı nə üçündür?

Suаl: Nә üçün günәş vә аy tutulаrkәn, zәlzәlә оlаrkәn, güclü şimşәk çахаrkәn, tufаn bаş vеrәrkәn, аyәt nамаzı qılınmаlıdır?

Allah-təalanın zatını dərk etmək mümkündürmü?

Suаl: Vаrlıq аlәminin yаrаdıcısının zаtı mәhduddur, yохsа qеyri-mәhdud? Bundаn әlаvә, öz vәzifәlәrimizә münаsibәtdә аğıl vә düşüncәmiz mәhduddur, yохsа yох? Görәn mәhdud bir vücud qеyri-mәhdud vücudun nеcәliyini dәrk еdә bilәrmi?

İmam Hüseyn (ə.s) susuz şəhid edilməyib?

İmam Hüseynin (ə.s) ruhən tənasüx (reinkarnasiya) olduğunu iddia edən Əhməd əl-Həsən və onun yəmani davamçıları, Əhli-beyt (ə.s) əqidəsinə 02.06.2018-ci ildə "facebook"-da paylaşılan postda şübhə ataraq İmamın (ə.s) susuz şəhid olmadığını insanlara aşılamaq istəyirlər. Həm tarix, həm hədislərdə İmamın (ə.s) susuz şəhid olması mötəbər məsələdir. Təbii ki, İmamın Tausa gecəsi və ondan əvvəlki günlərdə quyu qazaraq və ya Fəratdan su əldə etməsi kimi rəvayətlər mövcuddur. Amma, müharibə etibarı ilə, həm özü həm qoşunu susuzluqdan əziyyət çəkmiş və bu halda şəhid olmuşdular.

Hicri təqvimi ilə bağlı saxtakar yəmaniçilərin şübhəsinə cavab

Şübhə sahibi deyir:

Hicri Qəməri təqviminin aylarının adları, FƏSİLLƏRƏ ƏSASLANIRDI. Məsələn “Rəbiul-Əvvəl” Baharın Əvvəli, “Rəbius-Sani” Baharın ikinci ayı, “Cəmadiul-Əvvəl” soyuq ayın əvvəli vəya buğdanın sərtləşdiyi ay, yəni biçin vaxtına aiddir. Digər bir ay isə “Rəcəb” və ya “bağlamaq” adlanır. Bu o zamandır ki, xurma budaqları xurma ağacına sabitlənərək meyvələrin qırılıb düşməsinin qarşısını alır. Başqa bir misal, “Şəvval” ayı və ya digər adı ilə “torbalama” ayı. Bu, xurmaların dərilib torbalara yığılma zamanıdır.

Əhli-Beytin (ə.s) tənasüxü (reinkarnasiyası) barədə saxtakar yəmaniçilərə cavab

Yəmani adı ilə tanınan Əhməd Əl-Həsən və onun ölkəmizdəki tərəfdarları bir neçə hədis gətirərək Əhli-Beytin (ə.s) tənasüx etdiyini, Əhməd əl-Həsənin də imam Hüseynin (ə.s) reinkarnasiyası olduğunu iddia edirlər. Yəmani tərəfdarı 10.08.2022 və 24.10.2022 tarixlərində facebook hesabında məqalə hazırlayıb, gətirdikləri hədisləri reinkarnasiya dəlilləri kimi təqdim edirlər. Məqaləmizdə sözügedən hədislərə bənd şəklində cavab veriləcəkdir.

Saxtakar Yəmaniçilərin "imamı necə tanıya bilərik?" sualına cavab və vəsiyyət hədisinə bir baxış.

Bir qardaş uzun bir müddət əvvəl yəmanilərin yuxarıda qeyd edilən suala cavab axtardığını və "sizlər vəsiyyət hədisinə cavab verin" iddiası etdiyini söyləmişdi. Cavabımız gec də olsa, qeyd olunacaq dəlillər işığında öz həqiqi İmamından (ə.f) tutunmaqlarını Allahdan diləyirik.

"Fərəc duası" və yəmaniçilərin yeni yalanı

"Ənsari"lərin (yəmani, nüseyri, "facebook"un "qaib imamı"nın ardıcılları) son zamanlarda öz batil əqidələrinə irəli sürdükləri iddialarından biri də budur ki, hər gün namazlarda oxuduğumuz Fərəc duasının davamı guya şiələr tərəfindən gizlədilib (! – bular özləri nədir, bilmirəm). Beləki sən demə, Fərəc duasının davamında Ənsarilərin "facebook imamı Əhməd"in Həzrət Mehdi Sahib-Zamanın (ə.f) oğlu olduğuna dair dəlil var imiş. Nəymiş?

Allahdan qorxmaq nə deməkdir?

Sual: Allah mәrhәmәtli olduğu halda nә üçün Quran vә hәdislәrdә Allah qorxusu tövsiyyә olunur? Mehriban vә bağışlayan Allahdan qorxmağın nә mәnası var?

Yer kürəsinin qütblərində namaz və oruc necə yerinə yetirilməlidir?

Suаl: Bәzilәri irаd tuturlаr ki, İslаm göstәrişlәri yеr kürәsinin bәzi mәntәqәlәrinin cоğrаfi mövqеyinә uyğun gәlmir vә оnu ümumbәşәri din sаymаq оlmаz. Оnlаrа еlә gәlir ki, yеr kürәsinin şimаl vә cәnub qütblәrindә gеcә vә gündüz hәr biri bәzәn 6 аy çәkdiyindәn İslаm göstәrişlәrinә hәmin әrаzidә әmәl еtmәk mümkünsüzdür. Suаldа qеyd еdilmiş mәsәlәlәr İslаm hökmlәrindә nәzәrә аlınmışdırmı? İslаm аyinlәrinin icrаsı bütün zаmаn vә mәkаnlаrdа mümkündürmü?

Hz Məryəm (s.ə) bakirə halda doğuş edib?

Sual: Hәyat vahidi hücеyrәsinin tәrkibi iki şeydәn – spermatozoid vә ovuldan ibarәtdir. Dişi hücеyrә, qamet tәklikdә hәyat prosesini tәmin etmәyә qadir olmadığından belә bir tәrkib zәruridir. Ciddi elmi әsasa malik bu şәrt ödәnmәdiyi halda hәzrәt Mәryәm kimsә ilә tәmasda olmadan necә hamilә ola bilәrdi? Hansı ki, dişi hücеyrә, qamet tәklikdә hәyatın davamını tәmin etmәyә qadir deyil.

Әgәr hәzrәt Mehdinin (ә) zühuru üçün yer üzündә fәsadın yayılması şәrtdirsә, fәsadla mübarizә aparmağin nә faydası?

Sual: Mütәvatir (mötәbәr sayılacaq sayda olan) hәdislәrdә deyilir: yer üzünü zülm-sitәm bürüdüyü vaxt Allahın son höccәti hәzrәt Mehdi (ә) qeyb pәrdәsindәn çıxıb, dünyada әdalәti bәrqәrar edәcәkdir. Demәk, hәzrәt o zaman zühur edәcәk ki, yer üzünü fәsad bürüsün. Bir halda ki, hәr bir müsәlman son imamın zühuru intizarında olmalıdır, onda biz fәsadla mübarizә aparmalı yox, onun daha da yayılması üçün çalışmalıyıq. Yer üzündә fәsad nә qәdәr çox yayılarsa, zühur üçün şәrait dә tez yaranar. Mәgәr biz fәsadla mübarizә aparmaqla imamın zühurunu tәxirә salmırıqmı?

Başqa planetlәrdә hәyat varmı?

Sual: Başqa planetlәrdә canlı hәyat vardırmı? Әgәr yerdәn kәnarda hәyat vardırsa, mәdәniyyәt dә vardırmı? Yoxsa mәdәniyyәt yalnız yer kürәsindәdir? İslam alimlәri bu barәdә nә deyir?

İsa Allahın oğludurmu?

 Sual: Amerikada bazar günlәri televiziyada katolik kilsәlәrinin proqramı verilir. Xәstәlik sәbәbindәn kilsәdә iştirak edә bilmәyәnlәr üçün nәzәrdә tutulmuş bu proqramda keşişlәr belә dua edirlәr: “Pәrvәrdigara, biz sәnә iman gәtirmişik; İsadan başqa sәnә mәnsub bir kәs tanımırıq; Biz sәnin oğlun İsaya etiqad edirik.” Bәli, mәsihilәrin İsa ilә bağlı etiqadları belәdir. Bәs biz müsәlmanlar nә üçün İsanı Allahın oğlu hesab etmirik?

Mühəmməd pеyğәmbәr (s) yаzıb-охumаğı bаcаrırdimı?

Suаl: Еlmi mütаliәlәr insitutunun rәisi Sеyyid Әbdüllәtif öz mәqаlәsindә yаzır ki, İslаm Pеyğәmbәri (s) Pеyğәmbәrliyә çаtmаmışdаn qаbаq yаzıb охumаğı bаcаrırdı. О bunu müәyyәn dәlillәrlә dә әsаslаndırır. Аlim bildirir ki, Pеyğәmbәrin (s) sаvаdsız оlmаsı hаqqındа yаyılаn mәlumаtlаr оnun şәхsiyyәtinә qаrşı böyük bir zülmdür. Bәs hәqiqәt nеcәdir?

Аllаh Özü kimisini yаrаdа bilәrmi?

Suаl: Şübhәsiz ki, Аllаh hәr şеyә qаdirdir. “İnnәllаhә әlа kulli şәyin qәdir”, yәni “hәqiqәtәn, Аllаh hәr şеyә qаdirdir” cümlәsi hәr bir аllаhpәrәst fәrd üçün qәnаәtеdicidir. Bununlа bеlә, Аllаh-tәаlаnın bәzi işlәri bаcаrmаdığı tәsәvvür оlunа bilәr. Bеlә hаllаrdа Аllаhın sоnsuz qüdrәtә mаlik оlduğunu nеcә еtirаf еdәk vә Оnu hәr işә qаdir kimi tаnıyаq?

Аllаhı kim yаrаdıb?

Suаl: Bu suаl tәәccüblü dә görünә bilәr. Mәşhur ingilis filоsоfu Bеrtrаn Rаssеl (1872-1970) yаzır: “Gәnclik dövründә Аllаhа inаnırdım vә әn güclü dәlilim bu idi ki, әtrаfdа müşаhidә еtdiklәrimin hәr birinin sәbәbi vаr. Sәbәblәr zәncirini hаlqаhаlqа tutаrаq irәlilәsәk vә ilkin hаlqаyа çаtsаq, bu hаlqаnın Аllаh оlduğunu görәrik. Аmmа sоnrаdаn bu әqidәmdәn dаşındım. Düşündüm ki, hәr bir vücudun sәbәbi vә yаrаdаnı vаrsа, аllаhın dа sәbәbi vә yаrаdаnı оlmаlıdır.” Bu irаdın әn qısа vә аydın cаvаbı nәdir?

İmam Əlinin (ə) oğlu Həsənə (ə) məktubu (vəsiyəti)

Fani, zamanda qərar tutan, ömrünü yaşamış, dövrünə təslim olan, dünyanı məzəmmət edən, ölülərin məskənində yaşayan və sabah ondan (dünyadan) onlara pənah aparacaq atadan həlak olanların yolunda addımlayan, xəstələrin (nəfsi xəstə olanların) məqsədi, günlərin girovu, müsibətlərin hədəfi, dünya qulu, qürur taciri, arzuların rəqibi, meyitlərin əsiri, kədərlərin müttəfiqi, hüzünlərin yoldaşı, fəlakətlərə heykəl, şəhvətlərə məğlub olan və ölülər xəlifəsinin yaşadığı dünyada yetişməsi mümkün olmayana ümid bəsləyən oğluna:

Qiyamət günü şəfaətçilər neçə qrupdur?

Qısa cavab:

Quran ayələrindən və çoxsaylı hədislərdən aydın olur ki, qiyamət günü şəfaət edənlər müxtəlif olacaqlar. Hədislərdə bu məsələyə geniş yer verilib. Sayca az olmayan bu hədislərə nəzər saldıqda şəfaətçilər arasında Məhəmməd peyğəmbəri (s), digər peyğəmbərləri, mələkləri, imamları və onların həqiqi davamçılarını, şəhidləri, alimləri, Quranı və ibadətləri onların arasında görə bilərik.

Allah Rəsulunun (s) ziyarəti haqqında 10 hədis

1. Muhəmməd ibn Əli nəql edir ki, Peyğəmbər (s) buyurdu:

“Ey Əli, kim məni həyatda ikən və ya ölümümdən sonra yaxud səni həyatda ikən və ya öldüyündən sonra, yaxud oğlanlarını həyatda ikən və ya öldüklərindən sonra ziyarət etsə, həmin şəxsi qiyamət gününün qorxu və çətinliklərindən xilas edəcəyəm və mənimlə birgə gedəcəyim yerə daxil olacağına zəmanət verirəm”.

Haqqın təzahürü - Əli (ə)

Həzrət Əli (ə) “Bərzəx”-in ən yaxşı və dürüst təsvirini “Nəhcül-bəlağə” əsərində Təkasur surəsinin 1 və 2-ci ayələrini yəni, “أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ” “(Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqraba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki, Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. (Və ya axirətiniz üçün əsla çalışmadan) ölüb getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)” - ayəsini oxuduqdan sonra vermişdir.

Ramazan ayı, oruc tutmaq və Fitr bayramı ("Səhifeyi Səccadiyyə"də)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Səhifeyi Səccadiyyə dördüncü imam Hz. Əli ibn Hüseyn, Səccadın (ə.s) dualarından təşəkkül tapmış kitabdır. Kitabın əsas mövzusu dualar və dualar məzmunca düzgün etiqadi məsələlər, fiqhi hökmlər və əxlaqi qaydalardan ibarətdir. İslam dininin eləcə də Şiə aləminin əsas möhkəm dini ədəbiyyatı və dini biliklərin mənbəyi (qaynağı) sayılan bu kitabda dini müxtəlif sahələr üzrə araşdırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə Ramazan ayı haqqında olan məlumatları müfəssəl şəkildə öyrənmək üçün Səhifeyi-Səccadiyyənin 44-cü və 45-ci dualarına müraciət etmək lazımdır. Bu yazıda Ramazan ayı, ayın fəzilətləri və faydaları, bu ayda yerinə yetirilməsi vacib və müstəhəb olan əməllər, orucun vaxtı, əhkamı, muftiratı, dərəcələri və Fitr bayramı və sair mövzulara dair duaların tərcüməsini təqdim edirik.

Orucun sirləri və batini şərtləri

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Oruc müsəlmanlara Peyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətindən iki il sonra vacib buyuruldu. Ayə nazil oldu ki, “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!” (Bəqərə-183).

Həyanın təsirləri (Quran və hədislərdə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! İnsani keyfiyyətlərdən sayılan və dini ədəbiyyatda xüsusi yer alan sifətlərdən biri də həyadır. Həya insan həyatının necəliyində təsirlidir. Cəmiyyətin istiqamətlənməsində və formalaşmasında önəmli rol oynayır. Həya dini ədəbiyyatda təqva, ismət, iffət və digər əxlaqi keyfiyyətlərlə sıx əlaqəlidir. Həm fərdi, həm də cəmiyyət arasında həyaya riayət etmək fərdin və cəmiyyətin qorunmasınına gətirib çıxarar.

Quranda işlənmiş “qəlb” sözünün mənası

1. “Qəlb” sözünün leksik mənası

Ərəb dilində qəlb (ürək) dəyişilmə və çevrilməyə deyilir(1). “Lisanul-ərəb” və “Əl-Misbahul-munir” əsərlərində qəlb bədən üzvü mənasında işlədildiyi kimi, ağıl mənasında da işlədilmişdir (2).

Hədis elmi barədə danışan ilk şəxs – İmam Əli (ə).

İmamiyyənin fəxr edəcəyi məqamlardan biri də İmam Əli (ə) kimi bir şəxsiyyətə bağlı olmalarıdır. O, nəhv elminin banisi olmuşdur. Şiə məzhəbinə mənsub olan Əbuləsvəd Duvəli bu elmi ondan öyrənmişdir. İmam Əli (ə) tovhid və ədl (ilahi ədalət) mövzusunda danışan və hər şeyi izah edən ilk şəxsdir. O, hədisi-şərif barəsində danışan və hədis nəql edənləri qismlərə bölən ilk şəxsdir. İmamiyəyə müxalif olanlar onun aşağıdakı bəlağətli sözünə utanaraq işarə etmiş və mənbəsini bildirmədən qeyd etmişlər. Halbuki həmin söz şiə olan Şərif Rəzinin "Nəhcül-bəlağə", "əl-Kafi" və ya Səduqun kitablarından iqtibas olunmuşdur.

Şiələr Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytini (ə) bədnam edirlərmi? (3-cü hissə)

“Lillah summə lit-tarix” (“Allah, sonra da tarix naminə”) kitabının müəllifi, guya keçmiş şiə olan Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Digər məsələlərə də nəzər salmaq üçün yalnız Peyğəmbərlə (s) əlaqəli olan bu altı rəvayətlə kifayətlənirəm. Onlar Əmirəl-möminin (r.a) barədə də belə rəvayətlər nəql ediblər. Onlardan bir neçəsi belədir:

Şiələr Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytini (ə) bədnam edirlərmi? (2-ci hissə)

“Allah, sonra da tarix naminə” kitabının müəllifi, guya keçmiş şiə olan Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Səduq Rzadan (r.a) Uca Allahın “Xatırla ki, bir zaman Allahın nemət verdiyi və sənin özünün nemət verdiyin şəxsə (Zeyd ibn Harisəyə): “Zövcəni (Zeynəb bint Cəhşi) saxla (boşama), Allahdan qorx!” -deyir, Allahın aşkar etdiyi şeyi ürəyində gizli saxlayır və adamlardan qorxurdun” ayəsi barədə belə söylədiyini nəql edir: “Rza ayəni təfsir edərək deyir: “Peyğəmbər (s) bir iş üçün Zeyd ibn Harisənin evinə getdi. Bu zaman Zeydin zövcəsi Zeynəb bint Cəhşi çimərkən gördü və ona dedi: “Səni (belə) xəlq edən pak və münəzzəhdir!” (“Uyunu əxbarir-Rza”, səh.113).

Şiələr Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytini (ə) bədnam edirlərmi? (1-ci hissə)

“Lillah summə lit-tarix” (“Allah, sonra da tarix naminə”) kitabının müəllifi, guya keçmiş şiə olan Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Mötəbər kitablarımızı oxuduğumuz zaman orada olduqca təəccüblü və qəribə faktlarla qarşılaşırıq. Bəlkə də “Biz şiələrin kitabları Əhli-Beyti (ə) və Peyğəmbəri (s) bədnam edir və ləkələyir” deyilsə, bizlərdən heç biri onun sözünü təsdiqləməz. Bu faktları sizə təqdim edirik:

İmam Hüseyni (ə) həqiqətən şiələr öldürüb?

“Allah, sonra da tarix naminə” kitabının müəllifi Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“İmam Hüseyn (ə) şiələrinə bədduasında belə deyir: “İlahi, əgər onları hələ bir müddət də yaşatsan, onları bir-birindən ayırıb firqələrə böl, düşüncələrini müxtəlif et və dostlarını onlardan əsla razı salma! Belə ki, onlar bizə yardım etmək üçün buraya dəvət etdilər, sonra da düşmənçilik göstərib bizi öldürdülər” (“əl-İrşad”, Müfid, səh.241).

Həzrət Əli (ə) öz şiələrinə "Ey kişilikdən nişanəsi olmayan namərdlər!" - demişdirmi?

Müəllif yazır: Əmirəl-möminin dedi: “Ey kişilikdən nişanəsi olmayan namərdlər! Ey ağlı uşaq və bəy otağına təzə girmiş qadın ağlı kimi olanlar! Ey kaş mən sizləri nə görə, nə də tanıyaydım. And olsun Allaha, sizi tanımağın nəticəsi peşmanlıq, qəm və qüssədir... Allah sizləri məhv etsin ki, mənim ürəyimi qan etdiniz, sinəmi qəzəblə doldurub-daşırdınız. Aldığım hər nəfəsdə mənə qəm və hüzn yedirtdiniz. Mənə itaətsizlik, etinasızlıq edərək tədbirimi pozub, puç etdiniz, bunun nəticəsində də Qüreyş “Əbu Talibin oğlu igiddir, ancaq müharibə aparmaq qaydasını bilmir” dedilər... Ancaq fərmanına itaət olunmayanın, hökmünə əməl edilməyinin əlacı yoxdur” (“Nəhcul-Bəlağə”, səh.70-71).

Əhli-beyt imamları (ə) öz şiələrindən narazı idilərmi?

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Biz şiələrin nəzərində Əhli-Beytə bağlı olduğumuz fikri geniş yayılmışdır. Şiə məzhəbi bütünlüklə (bizim düşüncəmizə görə) Əhli-Beytə məhəbbət üzərində qurulmuşdur. Əhli-sünnədən uzaqlaşmağımız, səhabələri, xüsusilə də ilk üç xəlifəni və Əbu Bəkrin qızı Aişəni lənətləməyimiz də onların Əhli-Beytə qarşı tutduqları mövqelərinə görədir. Bütün şiələrin – kiçiklərin, böyüklərin, alimlərin, cahillərin, qadınların və kişilərin düşüncəsində qərar tapmış düşüncə səhabələrin Əhli-Beytə zülm etdikləri, qanlarını axıtdıqları və ehtiramlarını tapdadıqlarıdır”.

Sələfilərin (vəhhabilərin) hicri 1216-cı ildə Kərbəlaya hücumu

Tanınmış vəhhabi tarixçi Osman bin Abdullah bin Bişr ən-Nəcdi əl-Hənbəli “Unvanul-məcd fi tarixi Nəcd” kitabında təkfirçi vəhhabilərin müqəddəs Kərbala şəhərinə hücumları və orada törətdikləri faciə barədə danışarkən hicri 1216-cı ilin hadisələrini qeyd edərək belə deyir:

Hz.Əlinin (ə) Əməvilər tərəfindən lənət olunması barədə rəvayətin "Səhih Buxari"də təhrif olunması

Bu kiçik məqalədə Əməvilər tərəfindən Əmirəlmömininə (ə) lənət olunması barədə rəvayətin "Səhih-Buxari"də necə təhrif olunmasını və saxtalaşdırılmasını müşahidə edəcəyik.

Gəlin təhrifdən və saxtakarlıqdan uzaq olan hədisin orjinalını "Səhih Müslim"dən oxuyaq.

Hz.Əlinin (ə) Əbu Bəkr və Ömər barəsində “yalançı, günahkar, vəfasız və xain” deməsini ehtiva edən rəvayətin təhrif olunması

Bu kiçik məqalədə Hz.Əlinin (ə) Əbu Bəkr və Ömər barəsində “yalançı, günahkar, vəfasız və xain” deməsini ehtiva edən rəvayətin "Səhih Buxari" və "Müsnədi Əbu Yalə" kitablarında necə təhrif edilməsini görəcəksiniz. Əvvəlcə hədisin təhrif olunmayan versiyasını "Səhih Müslim"dən qeyd edirik.

Hz.Əlinin (ə) dəstəmaz alarkən ayağına məsh etməsi barədə nəql olunan rəvayətin "Səhih Buxari"də təhrif olunması

Bu məqalədə Əmirəlmöminin Əlinin (ə) dəstəmaz alarkən başına və ayaqlarına məsh çəkməsi barədə olan hədisin "Səhih-Buxari"də necə təhrif edildiyini müşahidə edəcəksiniz. Doğru dəstəmaz da məhz budur. Əvvəlcə hədisin "Müsnədi Əbu Davud"da olan orjinalına baxaq.

Osmanın Hz.Əliyə (ə) “Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırıcısan!” deməsi (səhih sənədlə)

Səhabələr arasında, xüsusən Hz.Əli (ə) və bəzi məşhur səhabələr arasında "qardaşlıq əlaqələri" haqqında əfsanələr hər zaman təbliğ edilməyə çalışılır. Əziz əhli-sünnə nümayəndələrinin inancına hörmət etməklə bərabər, bu kimi faktlar haqqında danışmamalarını tarixə xəyanət kimi qiymətləndiririk. İnanc öz yerində, nəyə inanmaqda sərbəstsiniz. Ancaq təraxi gizlətməkdə, əsla!

Abdulla ibn Səba haqqında şübhələrə cavab (4-cü hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Demək Abdullah ibn Səbanın şəxsiyyət həqiqətdir, bundan bixəbərlik və ya bunu inkar etmək mümkün deyildir. Ona görə də onun varlığına dair mötəbər mənbələrimizdə və kitablarımızda hədis və rəvayətlər yer alıb”.

Abdulla ibn Səba haqqında şübhələrə cavab (3-cü hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Yuxarıda qeyd edilən dəlillərdən bunları əldə edirik:

1. Abdullah ibn Səba adlı şəxsin, onun tərəfdarlarından ibarət olan və onun çağırışlarına dəvət edən firqənin mövcud olması. Bu firqə səbaçılar adı ilə tanınırdı”.

Abdulla ibn Səba haqqında şübhələrə cavab (2-ci hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Abdullah ibn Səba bir çox şiənin əhli-sünnəni tənqid etməsinin səbəblərindən biridir. Şübhə yoxdur ki, əhli-sünnədən İbn Səba haqqında söz açanlar olduqca çoxdur. Lakin şiələr onlarla ixtilaflarına görə, buna əsla əhəmiyyət vermirlər”.

Abdulla ibn Səba haqqında şübhələrə cavab (1-ci hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Biz şiələrin nəzərinə əsasən, Abdullah ibn Səba saxta və heç bir həqiqəti olmayan şəxsiyyətdir ki, əhli-sünnə şiələri və onların əqidələrini bədnam etmək məqsədilə onu uydurmuş, camaatı Əhli-Beyt məzhəbindən uzaqlaşdırmaq üçün şiə etiqadının əsasının qoyulmasını onun adı ilə bağlamışdır”.

"Allah, sonra da tarix naminə" kitabının müqəddiməsinin tənqidi (5-ci hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Bilirəm ki, bu kitabım yanlış təkzib, töhmət və inkarla qarşılaşacaq. Bu mənə əsla zərər vermir. Çünki bunların hamısını hesaba almışam. Onlar məni İsrailə, ABŞ-a işləməkdə ittiham edəcək, dinimi və şəxsiyyətimi dünya malına satdığımı söyləyəcəklər. Bu, təəccüblü deyil. Dostumuz Əllamə Seyid Musa Musəvini də eyni töhmətlərlə ittiham etmişlər. Hətta Seyid (!) Əli əl-Ğərəvi demişdir: “Səud kralı Fəhd ibn Əbdüləziz dr.Musəvini Səud ailəsindən olan gözəl qadınla və var-dövlətlə tovlamış, vəhhabi məzhəbinə keçməsi üçün Amerika banklarından birində onun hesabına əhəmiyyətli məbləğdə pul yatırmışdır”.

"Allah, sonra da tarix naminə" kitabının müqəddiməsinin tənqidi (4-cü hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Bu müddət ərzində tanış olduğum dini mərcələrlə, alim və ağalarla əlaqələrim davam edirdi. Qarşıma qoyduğum nəticəni əldə etmək üçün onlara qaynayıb-qarışırdım. Bir gün tam qənaətimlə çətin qərar almalı olacağımı bilirdim. Lakin bunun üçün münasib bir fürsət gözləyirdim”.

"Allah, sonra da tarix naminə" kitabının müqəddiməsinin tənqidi (3-cü hissə)

Hüseyn əl-Musəvi yazır:

“Bundan sonra həmin mövzu haqda ciddi düşünməyə başladım. Belə ki, biz Əhli-Beyt məzhəbini öyrənirik, lakin öyrəndiklərimiz arasında Əhli-Beyti (ə) təhqir edən məsələlərlə qarşılaşırıq; Allaha ibadət etmək üçün şəriət öyrənirik, ancaq oradakı mətnlərdə Uca Allaha qarşı açıq-aydın küfrlər yer alıb.