»Məqalələr

Последние публикации

Ömər ibn Xəttab və təyəmmümün hökmü

Bu kiçik məqaləmizdə "ikinci xəlifə" kimi tanınan Ömər bin Xəttabın təyəmmüm haqqında nəzərindən söhbət açmaq istəyirik. Özünün əziz dostu olan Əbu Bəkri sıxıntı və əzablarla dolu qəbr evinə yola saldıqdan sonra xilafət kürsüsünə əyləşmiş və "möminlərin əmiri" tituluna "layiq" görülmüş bu şəxsin, o kürsüyə və titula nə dərəcədə layiq-olub olmadığına qərar verməyi isə əziz oxucuların öhdəsinə buraxırıq.

İmam Məhdi (ə) niyə qeybə çəkilib?

Həzrət Qaimin (ə.f.) dördüncü xass naibi olan Əli ibn Muhəmməd Səmərinin vəfatından sonra o həzrət üçün Allahın təyin etdiyi vaxta qədər insanlardan gizlində olacağı “Qeybəti-kubra” – “Böyük Qeybət” adlanan dövr başlamışdır. Bəs görəsən İmamın (ə.f.) qeybə çəkilməsinin səbəbi nədir? Qeybə çəkilmənin nə kimi səbəb və hikmətləri vardır?

Əyyami-Fatimiyyədə niyə matəm saxlayırıq?

Xanım Zəhranın (Allahın salamı olsun ona) şəhadəti tarixdə özündən sonra böyük iz qoymuş ən əzəmətli şəhadətlərdən və ən böyük müsibətlərdən biridir. Xanım Zəhranın (Allahın salamı olsun ona) müsibəti tarixin surətinin dəyişilməsinə, bir çox müsibətlərin əsasının qoyulmasına və ən əsası, Kərbəla musibətinin əsasının qoyulmasına səbəb olmuşdur.

 

Məad (ölümdən sonrakı həyat) barədə şübhələrə cavab

İslam dininin əqidə əsaslarından biri hesab olunan və etiqad edilməsi zəruri olan məsələlərdən biri də məaddır. Məad ölümdən sonra həyatın mövcud olmasına, həmçinin bərzəx, qiyamət, cənnət, cəhənnəm, sirat, mizan və sorğu-sualın haqq olmasına iman gətirməkdir. Məadı inkar etmək aləmlərin Rəbbi olan Allah təbarək və təalanı inkar etməyə bərabərdir. Məada iman gətirmək eynilə tovhidə iman gətirmək kimi zəruridir. İnsanların məada iman gətirməsi üçün Allah tərəfindən peyğəmbərlərə onun təbliği və təlimi əmr olunmuşdur. Məad, Qadir olan Allahın bütün bəndələri sorğu-sual etməsi üçün dirildəcəyi gündür. Tarixdə bu günə qədər bəzi dəstələr məada iman gətirməmiş və bu işin qeyri-mümkün işlərdən olmasına etiqad etmişlər. Həmçinin, bu şəxslər məadı inkar etmək və özlərini məsuliyyətdən kənara çəkmək üçün müsəlmanlara müxtəlif bəhanələr gətirmişlər. İslam alimləri öz növbəsində məadın haqq olması haqqında bir çox kitablar yazmış və bu barədə ortaya atılan şübhələrə cavab vermişlər. Məada kafir olanlar da ortaya müxtəlif şübhələr atmaqla, insanların məada olan inanclarına təsir göstərmək üçün daim müxtəlif  işlər görmüşlər. Bu qısa məqalədə bacardığımız qədər ortaya atılan əsas şübhələrə cavab verməyə çalışacağıq.

Şiələrin Allahın ədaləti (ədl) barədə etiqadı

Bu məqaləmizdə şiə əqidəsinin ən əsas etiqadi məsələlərindən biri hesab olunan ədl haqqında bəhs açacağıq. Ədl mövzusu o qədər mühüm məsələdir ki, məzhəbin beş prinsipindən biri hesab edilir. Hətta şiə kəlam alimləri Allahın ədalət prinsipini müdafiə etdiklərinə görə “ədlilər” adı ilə tanınırdılar. Şiə aləminin böyük alimlərindən  hesab olunan mərhum Seyyid Abdullah Şübbər (r.ə) ədl mövzusunun əhəmiyyəti haqqında  belə yazır: “Ədl o şeydir ki, tovhid onunla tamamlanır və üsulid-dindən olan nübüvvət, imamət və məad ona bağlıdır... Adil sözünün mənası budur ki, O (Allah), Həkimdir və zalım deyil. Nəticədə bu sifət ya (Həkim olsa) kamal sifətlərindən, ya da (zalım deyil olsa) cəlal sifətlərindən hesab olunacaq”[1]

 

Ömər ibn Xəttabın Allah Rəsulunun (s) nübuvvətinə şəkk etməsi

Hüdeybiyyə sülhü islam tarixinin məşhur hadisələrindəndir. Peyğəmbər (s) Mədinədən səhabələri ilə Məkkəyə yola düşmüşdü. Səhabələr bu il Kəbəni ziyarət edəcəklərini düşünürdülər. Lakin Peyğəmbər (s) Məkkəyə daxil olmamış müşriklərlə sülh müqaviləsi bağlayıb geri döndü. Bu zaman bəziləri Peyğəmbərə (s) etiraz etdilər. Ömər bin Xəttab isə nəinki etiraz etmiş, hətta o həzrətin peyğəmbər olmasına belə şəkk etmişdi. Əhli-sünnə mənsubları bu hadisəni nə qədər yozmağa çalışsalar da bu hadisə tarixi bir fakt olaraq qalır və Xəttab oğlunun rəzil xüsusiyyətlərindən birini aşkara çıxarır.

Şiələrin Ərş barədə etiqadı

Bu məqaləmizdə Qurani-Kərim və hədislər əsasında “ərş” haqqında olan etiqadımızdan danışacağıq. Belə ki, Qurani-Kərimin bir çox ayələrində “ərş”dən söhbət açılmışdır. Təbiki biz “ərş” haqqında olan etiqadımız üçün, bu müqəddəs kitabın həqiqi müfəssirləri olan  məsum imamlardan (aleyhimussəlam) bizə gəlib çatmış hədislərə müraciət etməliyik. Görəsən “ərş” deyəndə nə nəzərdə tutulur? “Ərş” müəyyən bir məkandırmı? Yoxsa başqa özəl bir mənası var? “Ərş” haqqında nazil olan ayələrdən bir qismini zikr edib sonra hədislər əsasında bu barədə olan etiqadımızı siz - əziz oxuculara təqdim edəcəyik.

Şiələrin Kürsi barədə etiqadı

Şiə aləminin ən qədim və böyük alimlərindən hesab olunan Muhəmməd ibn Əli əs-Səduq (r.ə) özünün “əl-etiqadat” risaləsində “kürsi” haqqında fəsl açaraq yazır:

İmam Huseyni (əleyhissəlam) kim dəfn edib?

Əziz peyğəmbərimiz həzrət Muhəmmədin (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) nəvəsi İmam Huseynin (əleyhissəlam) özünü müsəlman sayan tüğyankar və zalım insanlar tərəfindən şəhid edilməsindən sonra onun necə dəfn olunması maraq doğuran mövzulardan biridir. Bu dəfn mərasiminin Aşuradan neçə gün sonra baş verməsi və kimlər tərəfindən icra edilməsi müxtəlif alimlər tərəfindən geniş şəkildə araşdırılmışdır. Biz isə burada həmin dəfn mərasimi haqqında sual doğuran bir neçə mətləbə qısa olaraq işarə edəcəyik.

Niyə Xanım Fatimənin (s.ə) qəbri gizlidir?

Görəsən bu təsadüfidir ya bir səbəbi vardır? Biz bu məqaləmizdə həzrət Zəhranın (s.ə) qəbrinin gizlin qalmasının səbəbini təkcə əhli-sünnə mənbələrindən təqdim etməyə çalışacağıq.

İmam Məhdi (ə) niyə “Məhdi” adlanıb?

İmam Məhdi (ə.f.) barəsində verilən suallardan biri onun niyə "Məhdi" adlanmasındadır. Halbuki bütün Əhli-beyt (ə) "məhdi", yəni, hidayət olunmuşdur. Təbii ki, bu qəbildən bir neçə sual vermək olar. Məsələn niyə bütün Əhli-beyt (ə) düzdanışan (sadiq) olduqları halda məhz İmam Cəfər Sadiq (ə) "sadiq" adlanıb? Başqa bir misal olaraq İmam Hüseynin (ə) "şəhid" adlanmağını göstərmək olar. Bütün Əhli-beyt (ə) şəhid olduğu halda yalnız o, bu adla adlanmışdır.

 

Peyğəmbər olmayan şəxslərin ölüləri diriltməsi

Daima müşahidə etmişik ki, şiə məzhəbinə müxalif olanlar Əhli-beytin (əleyhimussalam) bir çox möcüzələrini həddi aşmaq kimi qələmə vermiş və onları qəbul etməmişlər. Bu möcüzələrdən biri də ölülərin dirildilməsidir.

Hz Məhdi (ə) digər inanclarda

Xilaskar anlayışı təkcə İslama məxsus deyil. Demək olar ki, bütün səmavi və qeyri-səmavi inanclarda dünyanın sonunda bir şəxsin gəlib Yer üzünü ədalətlə dolduracağına işarə olmuşdur:

Maidə, 67 və Qədir Xum

"Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər  etməsən,  risalətini yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz!"

Evə hücum zamanı xanım Fatimənin (s.ə) qapıya çıxması

Evə hücum zamanı xanım Fatimənin (s.ə) qapıya çıxması
Əhli-xilafın bu hadisə barəsində ən mühüm şüphələrindən biri də, xanım Fatimənin (s.ə) həyat yoldaşı (ə.s) evdə olduğu halda, qapıya çıxmasıdır. Bəzi tarixi mənbələrə nəzər saldıqda, görürük ki, xanım Fatimə (s.ə) qapını açmağa gəlməmişdir. Tam əksinə, Xanım (s.ə) həmin zaman qapının yanında durmuşdu.

 

İmam Əli (ə) niyə ilk üç xəlifəyə beyət etdi?

İmam Əli (ə) niyə ilk üç xəlifəyə beyət etdi?

Müəllif iddia edir: “Mən soruşuram: Əgər üç xəlifə belə vəsflərə sahib idilərsə, bəs nə üçün Möminlərin əmiri (r.a) onlara beyət etmişdi? Bəs niyə xəlifəlikləri müddətində onlar üçün vəzirlik elədi? Onlardan qorxurdumu? Allaha sığınıram!”

Osman İbn Əffan barədə iyrənc şübhəyə cavab

Osman İbn Əffan barədə iyrənc şübhəyə cavab

Müəllif iddia edir: “Osman barədə Əli ibn Yunus əl-Bəyazidən nəql olunur: “Osman oynadılan (məzələnilən) və xünsa (qadın xüsusiyyətlərinə malik) şəxs idi” (“əs-Siratul-müstəqim”, 2/30)”.

Şiələr dini hökümlərdə əhli-sünnənin əksinə gedir?

Şiələr dini hökümlərdə əhli-sünnənin əksinə gedir?

Müəllif iddia edir: “2. Əhli-sünnəyə və onların yoluna uyğun olan əməllərin icazəli olmaması:

Bu, Hürr Amulinin “Vəsailuş-şiə” kitabındakı fəsillərdən birinə verdiyi addır. Orada deyir: “Bu mövzuda olan hədislər mütəvatirdir... Sadiqin (r.a) iki ixtilaflı hədislə bağlı sözləri də buna dəlalət edir: “Onları müxaliflərin hədisləri ilə tutuşdurun, onların hədislərinə uyğun olanını kənara atın, zidd olanını isə dəlil olaraq götürün”.

Sadiq (r.a) deyir: “Əgər qarşınıza ixtilaflı iki hədis çıxarsa, onlara müxalif olanın götürün”.

Həmçinin deyir: “Müxaliflərin hədislərinə zidd olanı götür”. Dedi: “Doğru istiqamət onlara müxalif olan rəvayətdədir”.

İmam Rza (ə) əhli-sünnə hökmünün əksinə getməyi buyurub?

İmam Rza (ə) əhli-sünnə hökmünün əksinə getməyi buyurub?

Müəllif iddia edir:

Səduq Əli ibn Əsbatdan rəvayət edir: “Rzaya (r.a) dedim: “Bəzən qarşıma bilmədiyim bir məsələ çıxır, yaşadığım şəhərdə həmin məsələnin hökmünü əldə edə biləcəyim bir tərəfdarınız da yoxdur. Mən nə etməliyəm?” Buyurdu: “Şəhərin fəqihinin yanına get, qoy sənin məsələnə dair hökm versin. Onun verdiyi hökmün əksini yerinə yetir. Belə ki, haqq məhz o olacaq” (“Uyunuəxbarir- Rza”, 1/275, Tehran çapı)”.

Xanım Fatimənin (s.ə) kitabı (müshəfi)

Xanım Fatimənin (s.ə) kitabı (müshəfi)

Müəllif iddia edir:

A. Əli ibn Səid Əbu Abdullahdan (r.a) nəql edir: “Fatimənin kitabı bizdədir, orada Allahın kitabından bir ayə belə yoxdur. Bu kitabı Peyğəmbərin (s) imlası ilə Əli (r.a) yazmışdır” (“Biharul-ənvar”, 26/41).

B. Muhəmməd ibn Müslim o ikisindən birindən (r.a) rəvayət edir: “...Fatimə özündən sonra bir kitab qoydu ki, Quran deyildir. Ancaq həmin kitab ona enən Allah kəlamıdır, Peyğəmbərin (s) imlası və Əlinin dəst-xəttilə yazılmışdır” (“Biharul-ənvar”, 26/42).

C. Əli ibn Əbu Həmzə Əbu Abdullahdan (r.a) rəvayət edir: “Fatimənin (s.ə) kitabı bizdədir. Allaha and olsun ki, orada Qurandan bir hərf (cümlə) belə yoxdur. Lakin Peyğəmbərin (s) imlası və Əlinin xəttilə yazılmışdır” (“Biharulənvar”, 26/48).

İmamda bütün şiələrin adları qeyd olunan kitab var!? - şübhəyə cavab

İmamda bütün şiələrin adları qeyd olunan kitab var!? - şübhəyə cavab

Müəllif iddia edir: “2 - “ən-Namus” kitabı:

İmamın əlamətləri ilə bağlı Rzadan (r.a) nəql olunan hədisdə deyir: “İmamda qiyamət gününədək doğulacaq şiələrinin adları yazılmış bir səhifə (kitab), eləcə də düşmənlərinin adları qeyd olunmuş digər səhifə (kitab) olmalıdır” (Bax: “Biharul-ənvar”, 25/117; 26-cı cilddə isə bu barədə başqa bir rəvayət qeyd olunur).

Mən sual verirəm: Qiyamət gününədək doğulacaq şiələrin adları hansı kitaba sığar?! Əgər bu gün İraqda yaşayan şiələrin adlarını bir kitaba yazsaq, ən azı yüzlərlə cildə ehtiyac duyular. Bəs buraya İran, Hindistan, Pakistan, Suriya, Livan, Körfəz dövlətləri və digər ölkələrdə yaşayan şiələrin adlarını əlavə etsək necə olacaq? Bəs şiəlik yarandığı gündən ta bu günədək yaşayıb dünyadan köçmüş şiələrin adlarını əlavə etsək necə?..

Və bu adları özündə toplayacaq belə bir kitabın varlığının mümkünsüzlüyü barədə müəllifi söylədiyi digər iradlar...

Mütə nigahı Xeybər savaşında qadağan edildi? - Şiə hədislərində gətirilən şübhəyə cavab

Mütə nigahı Xeybər savaşında qadağan edildi? - Şiə hədislərində gətirilən şübhəyə cavab

Müəllif iddia edir: “Halbuki doğru olan mütənin Xeybər savaşında qadağan edilməsidir.

Əmirəl-möminin (salavatullahi əleyh!) buyurur: “Xeybər savaşı günü Peyğəmbər (s) eşşək ətini və mütə nikahını haram elan etdi”. Bax: “ət-Təhizb”, 2/186; “əl-İstibsar”, 3/142; “Vəsailuş-şiə”, 14/441”.

Mütə nigahı ilə bağlı saxta hədislərin ifşası

Mütə nigahı ilə bağlı saxta hədislərin ifşası

1. Müəllif iddia edir: “Müvəqqəti nikaha təşviq etmək üçün bir çox rəvayətlər nəql olunur, bu işə böyük savablar təyin edilir və onu tərk edəni cəza gözlədiyini deyirlər. Hətta mütə etməyən şəxsi müsəlman saymırlar. Gəlin, birlikdə həmin rəvayətləri oxuyaq.

Peyğəmbər (s) buyurur: “İmanlı qadınla mütə edən şəxs sanki Kəbəni yetmiş dəfə ziyarət etmişdir”. Məgər mütə edən şəxs Kəbəni yetmiş dəfə ziyarət edən şəxs kimi ola bilərmi? Kiminlə mütə edən? İmanlı qadınlamı?!”

Şeyx Səduq: “Mütə nikahı mənim və ata-babalarımın dinidir" deyib?

Şeyx Səduq: “Mütə nikahı mənim və ata-babalarımın dinidir

“Allah, sonra da tarix naminə” kitabının müəllifi Hüseyn əl-Musəvi yazır: “Şeyx Səduq Sadiqdən (r.a) rəvayət edir: “Mütə nikahı mənim və ata-babalarımın dinidir. Ona əməl edən şəxs dinimizə riayət etmiş,inkar edən də dinimizi inkar etmiş və başqa bir dinə uyğun davranmışdır” (“Mən la yəhzuruhul-fəqih”, 3/366). Bu sözlər mütə nikahını qəbul etməyən şəxsləri təkfir (kafirlikdə ittiham) etməkdir”.

İmam Məhdi (ə) sərdabdadır?

İmam Məhdi (ə) sərdabdadır?

İmam Məhdi (əf) barəsində ən geniş yayılmış şübhələrdən biri də budur ki. guya İmam Məhdi (ə) sərdabda (zirzəmidə) qeybdədir və şiələr də oradan çıxmağını gözləyirlər. Bunu bəzi əhli-xilaf alimləri öz kitablarında qeyd ediblər və şiələrə iftira atıblar. Allahın izni ilə bu məqalədə həmin məsələnin iftira olduğunu və Sərdabın əslində şiələr üçün nə əhəmiyyəti olduğunu deyəcəyik.

İmam Məhdi (ə) çoxlu qan tökəcək?

İmam Məhdi (ə) çoxlu qan tökəcək?

İmam Məhdi əleyhissalamın barəsində olan şübhələrdən biri də budur ki, Onun qiyamında həddən artıq qan töküləcək və hətta 99% insanlar öləcəklər. Bu məqalədə həmin şübhəyə cavab verəcəyik.

Ömər cənnət əhli idi? - Seyyid Mürtəza, Şeyx Tusi və Şeyx Səduqa atılan iftiraya cavab

Ömər cənnət əhli idi? - Seyyid Mürtəza, Şeyx Tusi və Şeyx Səduqa atılan iftiraya cavab

İhsan Zahir iddia edir ki, Möminlərin əmiri Əli (ə) və İbn Abbas Ömərin cənnət əhli olduğuna şahidlik ediblər. Bu iddiasına İbn Əbülhədid Mötəzilinin rəvayətini dəlil göstərib. Həmçinin iddia edib ki, Möminlərin əmiri Əli (ə) Ömərin cənnət əhli olduğuna inanırdı. Bu sözlərinə də yeni bir iddia ilə – guya İmam Əli (ə) Allahın hüzuruna Ömərin əməl dəftərindəki əməllərlə çıxmasını arzulayır iddiasını dəlil göstərir. Buna da üç böyük şiə alimlərinə nisbət verdiyi rəvayəti dəlil kimi təqdim edir. Bu alimlər: Seyyid Mürtəza, Şeyx Tusi və Şeyx Səduqdur.

Allahın haqqı Ömərin dilində qərar verib - iddiasına cavab

Allahın haqqı Ömərin dilində qərar verib - iddiasına cavab

İhsan Zahir iddia edir ki, İmam Əlinin (ə) etiqadına görə, Uca Allah haqqı Ömərin dilində və qəlbində qərar vermişdir. Həmçinin Ömərin Peyğəmbərin sözləri ilə danışan şəxs olduğunu düşünürdü. Bu iddiasına dəlil olaraq isə daha böyük bir iddia ortaya atmış, İmamın (ə) Ömərin hətta əhəmiyyətsiz əməl və davranışların addım atmadığını söyləmişdir. İkinci iddiasına Dinəvərinin “Əxbarut-tivar” kitabından nəql etdiyi rəvayəti, Seyyid Mürtəzaya nisbət verdiyi sözləri göstərmiş və şiə kitablarından olduğu iddiası ilə daha üç rəvayətlə bunu təsdiqləməyə çalışmışdır.

Ömər ümmətin arasında Peyğəmbərdən (s) və Əbu Bəkrdən sonra ən xeyirli şəxs idi?

Ömər ümmətin arasında Peyğəmbərdən (s) və Əbu Bəkrdən sonra ən xeyirli şəxs idi?

İhsan Zahir iddia edir ki, Ömər Peyğəmbərdən (s) və Əbu Bəkrdən sonra ümmətin ən xeyirli şəxsidir. Öz iddiasına dəlil olaraq bir rəvayəti Seyyid Mürtəzaya, digərini Şeyx Tusiyə, üçüncüsünü isə Şeyx Səduq və “İmam Həsən Əskərinin (ə) təfsiri”nə nisbət verib. İhsan Zahir deyir:

İmam Əli (ə) Ömərin keşiyində dayanır və onun həyatını qoruyurdu - iddiasına cavab

İmam Əli (ə) Ömərin keşiyində dayanır və onun həyatını qoruyurdu - iddiasına cavab

İhsan Zahir iddia edir ki, İmam Əli (ə) Ömərin müdafiəsində dayanır və onun həyatını qoruyurdu. Buna “Nəhcül-Bəlağə”dən dəlil göstərmiş, elə zənn etmişdir ki, buradakı sözlər Əhli-Sünnə kitablarında Ömərin fəziləti ilə bağlı nəql edilən sözlərin eynisidir. İhsan Zahir deyir:

İmamların Əbu Bəkr adında övladları olub?

İmamların Əbu Bəkr adında övladları olub?

Adqoymanı dəlil göstərməyin tənqidi

Bu iddia Əhli-Beytin (ə) öz övladlarına “Əbu Bəkr” adını qoymasından ibarətdir. İlahi İhsan Zahir bunu Əbu Bəkrə olan sevgi kimi təqdim etməyə çalışır.

Aişə insanlar arasından Peyğəmbərə (s) ən sevimli şəxsdir?

Aişə insanlar arasından Peyğəmbərə (s) ən sevimli şəxsdir?

Bu iddianın yanlışlığına şübhə yoxdur. Çünki iddianı əhli-sünnənin “Səhih”lərindəki səhih rəvayətlər inkar edir. Onlar Əlinin, Fatimənin, Həsən və Hüseynin (Allahın salamı olsun onlara!) məxluqlar arasında Allaha və Peyğəmbərinə (s) ən sevimli şəxslər olduğuna dəlalət edir.

İmam Əli (ə) Əbu Bəkrin arxasında namaz qılıb?

İmam Əli (ə) Əbu Bəkrin arxasında namaz qılıb?

Bəzi bəsit ağıla sahib kəslərin təsəvvür etdiyi kimi, İmamiyyə şiələri ilə digərləri arasındakı İmamət məqamı barədə mövcud olan ixtilaf heç də yalnız xilafət mövzusu ilə bağlı deyil.

Əbu Bəkr İmam Əliyə (ə) hədiyyələr verib?

Əbu Bəkr İmam Əliyə (ə) hədiyyələr verib?

İhsan Zahir İmam Əlinin (ə) birinci xəlifədən razılığına qəzavət və məşvərətlərdə iştirakı dəlil göstərir, aralarında dostluq münasibətlərinin olduğunu iddia edir. Digər cəhətdən də Əbu Bəkrdən hədiyyə qəbul etməsini bu dostluğa sübut kimi irəli sürür. İddiasına şiə kitablarından rəvayətlər təqdim edir. Həmin iddialara iki cəhətdən cavab vermək olar:

İmam Əli (ə) Əbu Bəkrin xilafətindən razı idi?

İmam Əli (ə) Əbu Bəkrin xilafətindən razı idi?

İhsan Zahir iddia edir ki, İmam Əli (ə) Əbu Bəkrin xilafətindən razı idi və bu razılığını əməli şəkildə göstərirdi. Onlarla birlikdə müamilə və hökm məsələlərində iştirak edir, hədiyyələr alır, ehtiyaclarını ona bildirir, arxasında namaz qılırdı.

İmam Həsən Əsgəri (ə) Əbu Bəkrdən razı idi?

İmam Həsən Əsgəri (ə) Əbu Bəkrdən razı idi?

İhsan Zahir deyir: “Lakin biz yolu qısaltmaq məqsədilə onların sonuncu, on birinci məsum imamları olan, Həsən Əskəri ləqəbli Həsən ibn Əlinin sözlərinə nəzər salaq. O, hicrət hadisəsi barədə danışarkən deyir: “Peyğəmbər Əlidən (r) onun yatağına uzanmasını xahiş etdikdən sonra Əbu Bəkrə (r) dedi: “Ey Əbu Bəkr, mənimlə birlikdə olub, məndən tələb olunanların səndən də tələb edilməsinə, söylədiklərimə məni təşviq etməkdə ittiham olunmağına, cürbəcür əzab və əziyyətlərə mənimlə birgə daşımağa razısanmı?”

İmam Sadiq (ə) Əbu Bəkrdən razı idi?

İmam Sadiq (ə) Əbu Bəkrdən razı idi?

İhsan Zahir deyir: “O, bunu vəhy ilə danışan babası Peyğəmbər (s) söylədiyinə və Əbu Bəkri “Siddiq” adlandırdığına görə söylədi. Necə ki, şiə Bəhrani özünün “əl-Bürhan” təfsirində Əli ibn İbrahimdən, o da atasından, o da bəzi şəxslərdən, o da Əbu Abdullahdan (ə) nəql edir: “Peyğəmbər (s) mağarada olarkən Əbu Bəkrə dedi: “Sanki mən Cəfərin və yoldaşlarının dənizdə üzən gəmisini görür və ənsarın geniş ərazilərdə aram addımlarla gəzdiklərini seyr edirəm”. Əbu Bəkr dedi: “Ey Peyğəmbər, sən onları görürsən?” Peyğəmbər (s) “bəli” deyə cavab verdikdə Əbu Bəkr “Mənə də onları göstər” dedi. Peyğəmbər (s) əlini onun gözlərinə sürtdükdə o da bunları gördü. Peyğəmbər (s) ona buyurdu: “Sən Siddiqsən!” 666