»»Səhabə

Ömər ibn Xəttab və təyəmmümün hökmü

Bu kiçik məqaləmizdə "ikinci xəlifə" kimi tanınan Ömər bin Xəttabın təyəmmüm haqqında nəzərindən söhbət açmaq istəyirik. Özünün əziz dostu olan Əbu Bəkri sıxıntı və əzablarla dolu qəbr evinə yola saldıqdan sonra xilafət kürsüsünə əyləşmiş və "möminlərin əmiri" tituluna "layiq" görülmüş bu şəxsin, o kürsüyə və titula nə dərəcədə layiq-olub olmadığına qərar verməyi isə əziz oxucuların öhdəsinə buraxırıq.

Ömər ibn Xəttabın Allah Rəsulunun (s) nübuvvətinə şəkk etməsi

Hüdeybiyyə sülhü islam tarixinin məşhur hadisələrindəndir. Peyğəmbər (s) Mədinədən səhabələri ilə Məkkəyə yola düşmüşdü. Səhabələr bu il Kəbəni ziyarət edəcəklərini düşünürdülər. Lakin Peyğəmbər (s) Məkkəyə daxil olmamış müşriklərlə sülh müqaviləsi bağlayıb geri döndü. Bu zaman bəziləri Peyğəmbərə (s) etiraz etdilər. Ömər bin Xəttab isə nəinki etiraz etmiş, hətta o həzrətin peyğəmbər olmasına belə şəkk etmişdi. Əhli-sünnə mənsubları bu hadisəni nə qədər yozmağa çalışsalar da bu hadisə tarixi bir fakt olaraq qalır və Xəttab oğlunun rəzil xüsusiyyətlərindən birini aşkara çıxarır.

İmam Əlinin (ə) Qədir-Xum hədisini gizləyədən səhabələri danlaması (əhli-sünnə mənbələri)

İmam Əlinin (ə) Qədir-Xum hədisini gizləyədən səhabələri danlaması (əhli-sünnə mənbələri)

Əhməd ibn Hənbəl öz “Müsnəd”ində Simak ibn Übeyd ibn Vəlid Əbəsidən nəql edir: “Əbdürrəhman ibn Əbu Leylanın yanına gəldim. O, Rəhbədə olarkən Əlinin (r) belə söylədiyinə şahid olduğunu dedi: “Qədir-Xum günü Peyğəmbərin (s) sözlərini eşidən şəxslərə Allahı şahid tuturam! Ayağa qalxsınlar, onu görməyənlər isə qalxmasınlar”. On iki nəfər ayağa qalxıb dedi: “Biz bunu görmüş və eşitmişik. Peyğəmbər onun (Əlinin) əlindən tutaraq buyurmuşdu: “İlahi, onun dostuna dost, düşməninə düşmən ol! Ona yardım edənə yardım et, tərk edəni tərk elə”.

İmam Zeynəlabidinin (ə) səhabələr üçün duası | şübhəyə cavab

İmam Zeynəlabidinin (ə) səhabələr üçün duası | şübhəyə cavab

İlahi İhsan Zahir deyir: “Bu isə Zeynəlabidin ləqəbli Əli ibn Hüseynin sözləridir. Onların nəzərində dördüncü məsum imam, zəmanəsində Əhli-Beytin başçısı. Muhəmmədin (s) səhabələrini yad edir, məxluqatın əşrəfinə yardım etdikləri, tövhidin və Allahın risalətinin insanlara çatdırılmasına kömək göstərdikləri üçün namazında onlara rəhmət və məğfirət diləyərək dualar edir. Deyir: “Onları məğfirət və razılığınla yad et. İlahi, xüsusilə də Muhəmmədin səhabələrini! O kəslər ki, Peyğəmbərə (s) ən gözəl yardımçılar oldular, mərdliklə savaşdılar, risalətlərinin dəlilləri onların qulaqlarına çatdırdıqda dəvətini qəbul etdilər, sözünün ucalması üçün əhli-əyallarından ayrıldılar, nübuvvətinin dirçəlməsi üçün öz ataları və övladları ilə vuruşdular, onun vücudunun bərəkətindən döyüşlərdə qalib gəldilər, qəlblərində sevgisini bəslədilər, onun eşqində kasad olmayan bir ticarətə ümid etdilər, ona ürək bağlayanda qohumlarından ayrı düşdülər.

Səhabələr Quranda

Səhabələr Quranda

Qurani-Kərimin səhabələrə həqiqi münasibətini bilmək istəyən şəxs ayrı-ayrılıqda ayələrə deyil, bütünlükdə bir ayəsi digərini təfsir edən Qurana nəzər salmalıdır. Məgər Quran Allahın bütün səhabələrdən razı olduğuna və onları Cənnətə daxil edəcəyinə zəmanət verirmi?!

Ali-İmran 195 və Ənfal 47 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Ali-İmran 195 və Ənfal 47 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Ali-İmran surəsi,195ci ayə

“Hicrət edənlərin (Məkkədən Mədinəyə öz dinini qorumaq məqsədilə köçənlərin), öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin günahlarının üstünü Allahdan bir mükafat olaraq, əlbəttə, örtəcək və onları (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. Ən yaxşı mükafat Allah yanındadır!”

Fəth surəsi, 18-19 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Fəth surəsi, 18-19 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Fəth surəsi, 18-19cu ayə

“And olsun ki, (Hüdeybiyyədə) ağac altında sənə beyət etdikləri zaman Allah möminlərdən razı oldu. (Allah) onların ürəklərində olanı (sənə sadiq qalacaqlarını, əhdə vəfa edəcəklərini) bildi, onlara (öz dərgahından) arxayınlıq (rahatlıq, səbir, səbat, mənəvi qüvvə) göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə (Xeybərin fəthi) ilə mükafatlandırdı.

“Həm də (Xeybərdə) ələ keçirəcəkləri çoxlu qənimətlərə (nail etdi). Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!”

Tövbə surəsi, 117 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Tövbə surəsi, 117 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Tövbə surəsi, 117-ci ayə

“Allah (müsəlmanlardan) bir qisminin ürəyi (şəkk-şübhəyə düşüb Peyğəmbərdən və cihaddan) dönmək üzrə ikən Peyğəmbərə, çətin saatda onun arxasınca gedən mühacirlərə və ənsara tövbə nəsib etdi. Sonra da onların tövbələrini qəbul buyurdu (onları bağışladı). Çünki O, həqiqətən, onlara qarşı çox şəfqətli, çox rəhmlidir”.

Fəth surəsi, 29 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Fəth surəsi, 29 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Fəth surəsi, 29-ci ayə

“Muhəmməd (s) Allahın peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə (öz aralarında) isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan riza və lütf diləyən görərsən. Onların nişanəsi üzlərində olan səcdə yeridir. Bu onların Tövratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə çıxarmış, onu bəsləyib cana-qüvvətə gətirmiş, o da (o cücərti də) möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuşdur. (Allahın bu təşbihi) kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət (günahlardan bağışlanma) və böyük mükafat (Cənnət) vəd buyurmuşdur!”

Ali-İmran surəsi, 191 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Ali-İmran surəsi, 191 | Allah bütün səhabələrdən razıdır? | şübhəyə cavab

Ali-İmran surəsi, 191-ci ayə

“O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən paksan, müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından (Özün) qoru!”

İlk qabaqcıllar (Tövbə surəsi, 100) - 4cü hissə

 

 

Dördüncü hissə.

Allah-təala buyurub: “Allah mühacirlərin və ənsarın (Peyğəmbərin–səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm–Mədinəyə hicrətindən qabaq iman gətirənlərin) ilk qabaqcıllarından və yaxşılıqla onlara tabe olanlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamışdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Budur böyük uğur və qurtuluş!” (Tövbə surəsi, ayə 100).

İlk qabaqcıllar (Tövbə surəsi, 100) - 3cü hissə

 

 

Üçüncü hissə.

Allah-təala buyurub: “Allah mühacirlərin və ənsarın (Peyğəmbərin–səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm–Mədinəyə hicrətindən qabaq iman gətirənlərin) ilk qabaqcıllarından və yaxşılıqla onlara tabe olanlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Və onlar üçün (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlər hazırlamışdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Budur böyük uğur və qurtuluş!” (Tövbə surəsi, ayə 100).

Страница 1 из 3123»