»»Ateist iddialarına cavablar

Quranın "Tariq" surəsinin 5-7-ci ayələri ilə bağlı ateist iddialarına cavab

Ateistlərin Qurani-Kərimlə bağlı ortaya atdıqları şübhələrdən biri də mübarək Tariq surəsinin 5-7-ci ayələri ilə bağlıdır. Onlar Tariq surəsinin 5-7-ci ayələrinin müasir elmlə uyğun gəlmədiyini iddia edərək bununla Quranın ilahi kitab olmasını inkar etməyə çalışırlar. Biz bu müxtəsər yazıda bu iddianın hansı həddə tutarlı olduğuna nəzər salacağıq.

"Bir gündə yuzlərcə insanın başını kəsən İmam Əli kim idi" məqaləsinə cavab

İnternetdə din düşmənlərinin yeni bir məqaləsi dolaşır və "facebook"da da aktib şəkildə paylaşılmaqdadır. Daha doğrusu, bu məqalə fars diliində çoxdan var və ilk dəfə 2014-cü ildə bizim dilə tərcümə olunaraq bir bloqda paylaşılıb. Guya Hz.Əli (ə) döyüşlərdə kütləvi surətdə baş kəsirmiş, bu isə məsumluqla bir araya sığmır və sair və ilaxır. Məqalədə, daha doğrusu, cızma-qarada yazılanlara həmin dildə elə cavablar da verilib. Amma din düşmənləri yenə aranı qatıb, fikirlərdə şübhə yaratmaq məqsədi daşıdıqlarına görə bu cəfəngiyyatı ana dilimizə tərcümə ediblər. Əgər vicdanlı insan olsaydılar, elə cavablarını da oxuyub bunu paylaşmazdılar. Əslində cavablarını oxuyublar. Sadəcə vicdanları yoxdur deyə, camaatın fikirlərində şübhə yaratmaq məqsədi güdürlər. Cavabları maksimum dərəcədə qısa yazmaq istəsəm də alınmayıb. Beləliklə:

Ali-İmran surəsinin 35-36-cı ayələri cinsi ayrıseçkilik mesajı verirmi?

Ali-İmran surəsinin 35-36-cı ayələri: “İmranın zövcəsinin (Hənnənin): 'Ey Rəbbim, bətnimdəkini Sənə xidmətkar (qul) olmaq üçün nəzir edirəm. (Bu nəziri) məndən qəbul et! Əlbəttə, Sən eşidənsən, bilənsən!' – dediyini xatırla!. Ondan azad olduğu zaman demişdi: 'Ey Rəbbim! Mənim qızım oldu' – Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi, – 'axı oğlan qız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan (qorunmağı) Sənə həvalə edirəm'” qadınla kişi arasında ayrıseçkilik məzmunu daşıyırmı?

Quranda işlənmiş “qəlb” sözünün mənası

1. “Qəlb” sözünün leksik mənası

Ərəb dilində qəlb (ürək) dəyişilmə və çevrilməyə deyilir(1). “Lisanul-ərəb” və “Əl-Misbahul-munir” əsərlərində qəlb bədən üzvü mənasında işlədildiyi kimi, ağıl mənasında da işlədilmişdir (2).

Аllаhı kim yаrаdıb?

Suаl: Bu suаl tәәccüblü dә görünә bilәr. Mәşhur ingilis filоsоfu Bеrtrаn Rаssеl (1872-1970) yаzır: “Gәnclik dövründә Аllаhа inаnırdım vә әn güclü dәlilim bu idi ki, әtrаfdа müşаhidә еtdiklәrimin hәr birinin sәbәbi vаr. Sәbәblәr zәncirini hаlqаhаlqа tutаrаq irәlilәsәk vә ilkin hаlqаyа çаtsаq, bu hаlqаnın Аllаh оlduğunu görәrik. Аmmа sоnrаdаn bu әqidәmdәn dаşındım. Düşündüm ki, hәr bir vücudun sәbәbi vә yаrаdаnı vаrsа, аllаhın dа sәbәbi vә yаrаdаnı оlmаlıdır.” Bu irаdın әn qısа vә аydın cаvаbı nәdir?

Аllаh Özü kimisini yаrаdа bilәrmi?

Suаl: Şübhәsiz ki, Аllаh hәr şеyә qаdirdir. “İnnәllаhә әlа kulli şәyin qәdir”, yәni “hәqiqәtәn, Аllаh hәr şеyә qаdirdir” cümlәsi hәr bir аllаhpәrәst fәrd üçün qәnаәtеdicidir. Bununlа bеlә, Аllаh-tәаlаnın bәzi işlәri bаcаrmаdığı tәsәvvür оlunа bilәr. Bеlә hаllаrdа Аllаhın sоnsuz qüdrәtә mаlik оlduğunu nеcә еtirаf еdәk vә Оnu hәr işә qаdir kimi tаnıyаq?

Hz Məryəm (s.ə) bakirə halda doğuş edib?

Sual: Hәyat vahidi hücеyrәsinin tәrkibi iki şeydәn – spermatozoid vә ovuldan ibarәtdir. Dişi hücеyrә, qamet tәklikdә hәyat prosesini tәmin etmәyә qadir olmadığından belә bir tәrkib zәruridir. Ciddi elmi әsasa malik bu şәrt ödәnmәdiyi halda hәzrәt Mәryәm kimsә ilә tәmasda olmadan necә hamilә ola bilәrdi? Hansı ki, dişi hücеyrә, qamet tәklikdә hәyatın davamını tәmin etmәyә qadir deyil.

Niyə Peyğəmbərlər və imamlar ixtira və kəşflər etməyib?

Sual: Nə üçün peyğəmbərlər və imamlar ixtiraçılar və tədqiqatçılar kimi işlər etməmişlər? Bu sahədə onların heç bir nişanəsinə rast gəlmirik. Halbuki bu işi yerinə yetirsəydilər peyğəmbərlər və imamların ardıcılları olaraq bizim üçün böyük fəxr olardı. Nə üçün başqa dinlərin ardıcılları kimi belə işlər etməmişlər və nəticədə mədəni-elmi inkişafdan geri qalmışıq. Şiələri başqalarından fərqləndirən elmi inkişafa sahib olublarmı?