»»Tədqiqat

Əhli-sünnə kitablarında İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamağın fəziləti barədə mötəbər hədis varmı?

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə!

Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur, Onun salavat və salamı məxluqlarının ən xeyirlisi Muhəmmədə və ailəsinə olsun!

Bu yazı Peyğəmbərin (s) nəvəsi və reyhanəsi İmam Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talibə (ə) ağlamağın fəziləti barəsində əhli-sünnə mənbələrinə əsasən tərtib olunmuş araşdırmanın bəzi ixtisarlarla tərcüməsidir. Allah təvəkkül edirik!

Əbu Bəkr bin Malik əl-Qətii Əhməd ibn Hənbəlin «Fəzail əs-səhabə» kitabının ziyadəsində (əlavəsində) rəvayət edir:

Ümmətin arasındakı iki xəlifə səhih hədislərlə

إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

"Səhih Buxari"yə bir baxış

Əhli-sünnətin Qur'ani-Kərimdən sonra hədis kitablarının arasında ən səhih saydıqları "Səhihi-Buxari" kitabına nəzər salmağımız zəruridir. Çünki bu kitabda nəql olunan hədislərin hamısını səhih bilirlər. Hansı ki, o hədislərin arasında Peyğəmbərin (s) mə'sumluğuna xələl yetirən bir sıra hədislər vardır.

Sələfilərin əsl siması

Vəhhabilər, tarix boyu müxtəlif cinayətlərə mürtəkib olduqları üçün, dünyada "vəhhabi" adına qarşı kəskin bir nifrət hissi oyanmışdır. Bu məsələdən agah olan vəhhabilər, xarici ölkələrə təbliğə getdikdə, orada, ifratçı əqidələrini təbliğ etmək naminə, adlarını dəyişməyə məcbur qaldılar. Elə bu səbəbdən də, özlərini sələfə mənsub etməklə, "sələfilik" adı altında vəhhabilik əqidəsini yaymağa başladılar.

Peygəmbərə sui-qəsd edənlər

"Təbükdə Rəsulullaha sui-qəsd" hadisəsini hər halda eşitməyən yoxdur. Bu sui-qəsdçilərin kim olduğunu sünni alimləri söyləməkdən çəkinmişlər. Adlarını yazmaq əvəzinə "üzləri örtülü olduğundan görünmədilər" qeyd ediblər. Ancaq hadisəni nəql edən bütün sünni alimləri onların səhabə olduğunu qəbul ediblər. Görəsən üzü örtülü bir kimsənin səhabə olduğunu necə anlamışlar? Bunu anlaya bildikləri halda nə üçün o kəslərin kim olduğunu təsbit edə bilməmişlər?

Şiəlik məqamının izahı haqqında ayə və rəvayətlər

Hafiz Əbu Nəim İsfahani Əhməd ibn Əbdullah, üləmayi-ə’zəm, mühəddis, böyük və dəyərli əhli-sünnət mühəqqiqlərindəndir. İbn Xəllaqan «Vifyətul-ə’yan» kitabında onu belə tərif etmişdir: «O, ən böyük etibarlı hafizlərdən və ən elmli mühəddislərdəndir. Onun on cildlik «Hiylətul-övliya» kitabı ən gözəl kitablardandır».