»»Ümumislam

Namaz (Nəhcül-bəlağədə) (1-ci hissə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Namaz, İslam dininin rüknüdür. “Rükn” bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi, təməl və dirək mənasındadır. Belə bir ibadəti, “qılmaq” və bərpa etmək lazımdır. Sütun və təməli oxumaq olmaz.

“Bəda” nədir?

Suаl: Şiә inаnclаrındаn оlаn “bәdа” dеdikdә nә nәzәrdә tutulur? Bәzilәri bildirirlәr ki, İmаm Sаdiq (ә) оğlu İsmаilin ölümündәn qаbаq оnun hаqqındа buyurmuşdur: “Mәndәn sоnrа оğlum İsmаil imаmdır.” Аmmа İsmаil dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа hәzrәt (ә) bеlә buyurmuşdur: “İsmаilin imаmәti hаqqındа Аllаhа bәdа hаsil оldu.” Bu dеyilәnlәr hәqiqәtdirmi?

Ayət namazı nə üçündür?

Suаl: Nә üçün günәş vә аy tutulаrkәn, zәlzәlә оlаrkәn, güclü şimşәk çахаrkәn, tufаn bаş vеrәrkәn, аyәt nамаzı qılınmаlıdır?

Allahdan qorxmaq nə deməkdir?

Sual: Allah mәrhәmәtli olduğu halda nә üçün Quran vә hәdislәrdә Allah qorxusu tövsiyyә olunur? Mehriban vә bağışlayan Allahdan qorxmağın nә mәnası var?

Yer kürəsinin qütblərində namaz və oruc necə yerinə yetirilməlidir?

Suаl: Bәzilәri irаd tuturlаr ki, İslаm göstәrişlәri yеr kürәsinin bәzi mәntәqәlәrinin cоğrаfi mövqеyinә uyğun gәlmir vә оnu ümumbәşәri din sаymаq оlmаz. Оnlаrа еlә gәlir ki, yеr kürәsinin şimаl vә cәnub qütblәrindә gеcә vә gündüz hәr biri bәzәn 6 аy çәkdiyindәn İslаm göstәrişlәrinә hәmin әrаzidә әmәl еtmәk mümkünsüzdür. Suаldа qеyd еdilmiş mәsәlәlәr İslаm hökmlәrindә nәzәrә аlınmışdırmı? İslаm аyinlәrinin icrаsı bütün zаmаn vә mәkаnlаrdа mümkündürmü?

Başqa planetlәrdә hәyat varmı?

Sual: Başqa planetlәrdә canlı hәyat vardırmı? Әgәr yerdәn kәnarda hәyat vardırsa, mәdәniyyәt dә vardırmı? Yoxsa mәdәniyyәt yalnız yer kürәsindәdir? İslam alimlәri bu barәdә nә deyir?

Həyanın təsirləri (Quran və hədislərdə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! İnsani keyfiyyətlərdən sayılan və dini ədəbiyyatda xüsusi yer alan sifətlərdən biri də həyadır. Həya insan həyatının necəliyində təsirlidir. Cəmiyyətin istiqamətlənməsində və formalaşmasında önəmli rol oynayır. Həya dini ədəbiyyatda təqva, ismət, iffət və digər əxlaqi keyfiyyətlərlə sıx əlaqəlidir. Həm fərdi, həm də cəmiyyət arasında həyaya riayət etmək fərdin və cəmiyyətin qorunmasınına gətirib çıxarar.

Təhtəlşüurdakı Allah (elmi araşdırma)

Quran insani yaşayış kodekslərindən ibarət bir külliyyat, doğrunu yalnışdan ayırmağa kömək edən bir bələdçi, insanları zülmətdən nura sarı çıxaran bir hidayət kitabıdır. Bu kitab bəzi elmi həqiqətlərə işarə etsə də bütünlükdə elmi kitab deyil.

İslam və zamanın idarə edilməsi (Time management)

Hər saniyəmiz hesaba çəkilir!

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə!

And olsun axşam çağına ki, İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa! (Əsr surəsi)

Azan və iqamə

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Azan, müsəlmanları namaza çağırmaq üçün azançının səhər, günorta və axşamüstü minarədən ucadan oxuduğu təkbirlə başlayan sözlərdir. Olduqca çox təkid olunmuş müstəhəblərdəndir. Belə ki, bəzi alimlər (müctəhidlər) azan və iqamənin vacib olmasını və kişilərin mümkün qədər azan və iqaməni tərk etməməsini bildirmişlər.

Şeyx İbrahim əz-Zəkzəki kimdir?

İbrahim ibn Yaqub ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Hüseyn  miladi təqvimlə 1953-cü ili may ayının 12-də (hicri təqvimlə 1372-ci ilin şaban ayının 15-ci günü, sübhə yaxın bir vaxtda) Nigeriyanın şimalında yerləşən Zaria (və ya: Zakzau və ya Zakzak) şəhərinin elm və alimlik ilə məşhur bir ailəsində dünyaya göz açıb. Gəncliyinin ilk illərində atası vəfat edincə, qardaşları ilə bərabər anasının himayəsində böyümüşdür.

Ərəfə duası: tərcümə və transkripsiya

Qalib Əsədinin övladları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, Ərəfə gününün axırı Ərəfatda İmam Hüseyn (ə)-ın xidmətində idik. Həzrət xeyməsindən çıxıb bir dəstə əhli-beyti, övladları, şiələri ilə nəhayət dərəcədə xuşu və təzərrülə dağın sol tərəfində dayandılar. Həzrət mübarək üzünü Kəbəyə tərəf çevirdi. Əlini üzü ilə bərabər bir tikə yemək diləyən miskin kimi tutaraq bu duanı oxudu:

Allah Rəsulunun (s.ə.a) təvazökarlığı

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Allahın Rəsulu (s.ə.a) o dərəcədə təvazökar idi ki, fəqirlər və kasıblar ilə oturar, onlarla birlikdə yemək yeyər və buyurardı:

Allah Rəsulunun (s.ə.a) səxavəti

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Həzrət Əli (ə) Peyğəmbərin (s) səxavəti barədə belə buyurur: “Allahın Rəsulu (s) camaatın ən səxavətlisi və ən gözəl həyat sürəni idi. Belə ki, kim o Həzrətlə (s) oturub-dursaydı, onu tanıyar və sevərdi”.

Allah Rəsulunun (s.ə.a) zöhd və ibadəti

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Allahın Rəsulu (s) o qədər ibadət edirdi ki, özünü məşəqqət və əziyyətə salırdı. Elə buna görə də Allah-Təala Qurani-Kərimin “Taha” surəsinin 1-ci ayəsini göndərib buyurdu: “Biz sənə bu Quranı göndərmədik ki, özünü əziyyətə salasan”.

Allah Rəsulunun (s.ə.a) humanistliyi

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Bütün dünya və insaniyyəti qara buludlar örtdüyü bir vaxt fədakar və mübariz bir insan bəşər nəslinə nicat versin deyə, ayağa qalxaraq bütün gücünü bu işə sərf etdi, hər şeyindən əl çəkdi.

Peyğəmbərin (s.ə.a) simasında təmizlik

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Təmizlik insanın təbii xüsusiyyətlərindəndir. Belə ki, hər bir insan bacardığı qədər özünü təmiz və səliqəli saxlamağa çalışır. İnsanların ən kamili olan Həzrət Peyğəmbər (s) isə ən kamil təmizliyə riayət edərdi. O Həzrət (s) hər sahədə olduğu kimi təmizliyə riayət etməkdə də bütün insanlara nümunə idi. O, həmişə həmişə ətir vurardı, belə ki, bir yerdən keçdikdə orada olan adamlar ətrin iyini hiss edərdilər. Hətta heç kəsin o həzrəti (s) görmədiyi vaxtlar, o cümlədən gecələr belə, o həzrətin (s) xoş iyi hər yerə yayılardı.

Yoldaşlıq və onun əhəmiyyəti

Dost – bu ifadə insanlar arasında ən ülvi xüsusiyyətlərə malik bir ifadədir. O qədər müqəddəsdir ki, insan öz dostundan ötrü hər şeyi qurban verməyə hazır olmağı düşünür. Deyirlər ki, dost qardaşdan da irəlidir. Atalar məsəlinə görə «kaş bütün qardaşlar dost olaydı» məsəli məşhurdur. Çünki insan öz doğma qardaşından gizlətdiyi sirrləri öz dostundan gizlətmir. Xülasə görək İslam baxımından dosta nə dəyər verilib.

Страница 1 из 212»