»»Tövhid və şirk

İbn Teymiyyənin Rəbbi müxtəlif formalardadır – bu müxtəlifliyin səbəbi Rəbbi yuxuda görən şəxsin necə insan olmasındadır

Müəllif: İbn Teymiyyə
Kitab: "Məcmuəul-fətava", c.3, səh., 155

"Allahı yuxuda görənlər onu müxtəlif formalarda görürlər. Bu yuxuda görən şəxsin necə insan olmasından asılıdır: əgər əməlisaleh insandırsa, deməli Allahı da gözəl surətdə görəcəkdir (!) Elə buna görə də Peyğəmbər (s) Allahı ən gözəl surətdə görmüşdür".

Vəhhabilər qadınlar barəsində nə düşünür?

Müəllif: Şeyx Əbduləziz ibn Əhməd Rəşid Bəddah Kuveyti Hənbəli
Kitab: Müsəlmanları qeyri-mömin yollardan çəkindirmək (Bağdad, 1329-ci il çapı), səh. 39-40

"Qadınların pisliyi və onların hiylələrindən çəkmək"

Vəhhabilər canı-dildən peyğəmbərin (s) məzar abidəsini dağıtmaq istəyirlər

Muəllif: Əbu Əbdurrəhman Muqbil ibn Hadi
Kitab: "Tuhfətul-mucib əla əsilətil-həzir vəl-ğərib", səh. 406

"Biz arzulayırıq, həm də çox arzulayırıq ki, yanımızdaki hadi (peyğəmbər (s)) məqbərəsi də dağıdılsın və o yerə düşsün. Amma görürük ki, bizim hələ ona qüdrətimiz çatmır. Amma inşaAllah, gec və ya tez biz bunu edəcəyik. Həmçinin, bəzi bidətləri də dağıdacağıq".

İbn Baz peyğəmbərə təvəssül etməyi haram bilir, amma deyəsən öz Səhihlərindəki hədislərdən xəbərsizdir

Sual: Ramazan ayında namazdan sonra səhabələrdən birinin adıyla belə dua edilir: "flan möhtərən səhabənin hörmətinə Allah bizim namaz və oruclarımızı qəbul etsin." Mən məcbur olub tək namaz qılıram. Mənim hökmüm nədir?

Ibn Baz cavab verir: "Peyğəmbərin və ya hər hansı bir səhabənin hörmətinə təvəssül edib dua etmək caiz deyil. Bu bidətdir. Allah-təala yalnız onun uca adlarını çağırmaqla dua etməyi tapşırmışdır. Peyğəmbər buyurub ki, kim dinimizə bidət qatarsa, o rədd olunur."

İbn Teymiyyənin qəbrindən götürülmüş torpağın şəfası

Vəhhabilər və nasibilər Əhli Beytin (ə) qəbirlərinin müqəddəs torpağına təvəssülün şirk olmağı barədə boş-boş sözləri ilə bu mövzuda elmi az olan müsəlmanların qəlblərinə şübhə salırlar. Bir çox sünni tədqiqatçılar, həmçinin şiə alimləri bu mövzuda dəlillər gətirsələr də, vəhhabilər qəbul etmirlər. Bəs görəsən İbn Teymiyyəni "müqəddəs" qəbri barədə nə düşünürlər? Ona təbərrük halaldır və şəfalıdır?

Allah-təalanın səkkiz qoç üzərində yerləşən kürsidə oturması hədisi

Sələf əqidələri silsiləsindən (1)

Kitabin adı: Cəhmiyyələrə qarşı rəddiyyə (ər-rəddu ələl-cəhmiyyə)
Müəllif: Osman ibn Səid Darəmi
Nəşriyyat: İbn Əsir nəşriyyat evi (Daru ibn Əsir), Kuveyt

Allah təbarəkə və təalanın ərşə istiva etməsi, səmaya qalxması və məxluqlarından ayrılması babı, səh 50 , hədis 72.

Onların rəbbi yeri və göyü əli ilə tutacaq və onlar Onun əlini necə yumub açdığını görəcəklər

Əl Qazi Ənsari "Əhadisu-ş-şuyuxi-s-siqat" (Məşyəxətu-l-Kubra) kitabı, 1090-cı səhifə,

Peyğəmbərin minbərdə dayanıb Allah haqqında danışdığını gördüm. Dedi: "Qiyamət günündə Allah yeddi göyü və yeddi yeri öz ovucunda cəmləyəcək". Sonra peyğəmbər (ovucunu bağlayıb açaraq) dedi: Sonra bu cür deyəcək: "Mən Allaham, mən Rəhmanam, mən Məlikəm, mən Quddusam.

Allahın nazil olması haqda şeyx Mühəmməd Useyminin cavabı

Sual:

Buxari Əbu Hureyrədən (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki: Allahın rəsulu buyurub: "Rəbbimiz Təbarəkə və Təala hər gecənin axır üçdə bir hissəsində bu dünyanın asimanına nazil olaraq səda edir: "Kimdi məni çağıran, mən ona cavab verim? Kimdi məndən istəyən, mən ona əta edim? Kimdi məndən bağışlanmasını diləyən, mən onu bağışlayım?".

Bu hədisin mənası nədir və "Rəbbimiz nazil olur" bu hədisdə nə deməkdir?

Allahın xəbər sifətləri və şirkin təzahürü

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə

Bu mövzuda söhbət Əmirulmöminin Əlinin (ə) bəşər əqlini mat etmiş bir kəlamı ilə başlamaq daha münasibdir. "İbadətin əvvəli Allaha mərifətdən başlanır. Allaha mərifətin əsli tovhiddir. Tovhidin əsli bütün sifətləri Allahdan dəf etməkdir. Çünki əql şəhadət verir ki, hər sifət və movsuf  məxluqdur. Hər məxluq sübut edir ki, onun aləmdə xaliqi var. O xaliq nə sifətdir və nə də movsuf." (Biharul-ənvar, 54/43)

Ölülər eşidirmi?

Mövzunun tarixi əsası və əhəmiyyəti

İlk sələfi alimlərinin fətvaları

İbn Abi Dünya, İbn Abdul Bərr, Əl Qurtubi, İbn Əl Qayyim və əş-Şənqiiti kimi müasir dövrümüzün demək olar ki, bütün böyük sələfi qəhrəmanları ölülərin bizi eşidə bildiyi fikrində idilər.

Страница 2 из 2«12