»»

Allahın baş barmağı varmış və Allah Musanın (ə) əhvalatında barmaqları ilə çırtma vuraraq dağı batırmışdır! Bu təcsim (Allahı cism bilmək) ravi tərəfindən irad tutulanda, ustadı bunu Ənəsdən nəql etdiyini əsas gətirərək, onu vurur...

Mənbə: Əhadis əş-şuyux əs-siqat, səh. 478-479 h. 54
Müəllif: Qazi Marəstan (h. 442-535)

Həmmad ibn Sələmə, Sabitdən, o isə Ənəsdən belə rəvayət edir: Peyğəmbər (s) "Rəbbi dağa təcəlli etdikdə onu parça-parça etdi (Əraf 143)" ayəsini oxuyub belə dedi: Allah Özünün baş barmağını o biri barmağının yanına qoyub çırtma (çəpik) vurdu və nəticədə dağ yerə batdı.
Humeyd (ustadı olan) Sabitdən soruşur: Bunu sən deyirsən?! Sabit əlini qaldırıb Humeydin sinəsinə vurdu və dedi: Bunu Peyğəmbər (s) deyib, bunu Ənəs deyib, mən isə gizlədirəm.
Sənədləri səhihdir

Рейтинг

В этом разделе