»»

Bir hənbəli alimi deyir: “Qara daş həqiqətdə Allahın sağ tərəfidir”. Miskin hənbəlilər Allahın sifətləri barəsində kor-koranə fikir söyləyirlər

Mənbə: "Əz-Zeylu əla Təbəqatil-Hənabilə", səh.384
Müəllif: İmam Hafız Əbdurrəhman bin Əhməd bin Rəcəb

Əbul-Qasim bin Əs-Sumər Qəndiy deyirdi: Əbu Bəkr bin Xadibə - İbn Faus Həcəri kimi çağırılırdı. Çünki İbn Faus deyirdi: Həcərul-əsvəd (Kəbədəki qara daş) Allahın həqiqi sağ tərəfidir.
(İbn Rəcəb) Deyirəm: İbn Fausun "Həcərul-əsvəd Allahın həqiqi sağ tərəfidir" deməsi doğrudur. Bunun əsli bizim alimlərdən və digərlərinin Quranda məcazın olduğunu inkar etməsidir. Lakin onlardan kiminsə lüğətdə məcazı inkar etməsi barədə məlumat yoxdur.

 

Рейтинг

В этом разделе