»»

Yəhudi olan Vəhəb ibn Münəbbəh əhli-sünnənin ideoloqudur. O, yəhudilərdəki “heykəl” əqidəsini İslama da daxil etmişdir

Mənbə: Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 173
Müəllif: İmam Əbdullah ibn Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (hədisləri atası Əhməddən nəql edir)

h. 931 "...Dənizlər heykəldə yerləşir. Heykəl isə kürsidə yerləşir. Onun (Allahın) ayaqları kürsinin üzərindədir. Ayaqları kürsini tamamilə əhatə edir. Kürsi Onun ayaqlarında bir cüt başmağa çevrilmiş kimidir.
Vəhəbdən "heykəlin" nə olduğu barəsində soruşanda cavab verdi ki: "səmanın ətrafından bir hissədir. Yerlərlə əhatə olunub. Dnizlər isə çadırın qalın ipləri kimidir (onu sarmışdır)".
Vəhəbdən heykəlin nə olduğu barədə soruşduqda, cavab verdi: -Səmanın ətrafından bir hissədir. Yerlərlə əhatə olunub. Dənizlər isə çadırın qalın ipləri kimidir (onu sarmışdır).
Vəhəbdən yerlərin necəliyi barədə soruşdular, cavab verdi: -Həmin yerlərin sayı yeddidir. Bütün yerlərin arasında dənizlər yırğalanır. Yaşıl dəniz onları əhatə etmişdir. Heykəl isə dənizin arxasında yerləşmişdir.".

 

Рейтинг

В этом разделе