»»

Kəəb əl-Əhbar: Gəmi Rəhmanın (Allahın) ovucunun içində üzür

Mənbə: Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 154
Müəllif: İmam Əbdullah ibn Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (hədisləri atası Əhməddən nəql edir)

Hədis 832: Əbu-Əbdullah Bəqiyyə mənə Səfvan ibn Əmrdən, o Sureyc ibn Ubeyddən və o da Kəəb haqqında belə nəql etdi: Həqiqətən Kəəb, bir kişinin öz kənizi və ya həyat yoldaşıyla gəmidə cinsi münasibətdə olmasından acığı gəlirdi və (bunu belə əsaslandırıb) deyirdi: "Gəmi, Rəhmanın ovucunun içində üzür".

 

Рейтинг

В этом разделе