»»

Göylər və yer Allahın sağ əli ilə büküləcək, sol əli isə boşdur

Mənbə: Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 185
Müəllif: İmam Əbdullah ibn Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (hədisləri atası Əhməddən nəql edir)

Hədis 978: Ubeydullah ibn Ömər əl-Qəvariri imla formasında mənə Məaz ibn Hüşamdan, o  öz atasından,  atası Qutadədən, Qutadə -- Nəzr ibn Ənəsdən belə nəql etdi: Rəbiə əl-Cərəşi, -Allahın "...Yer bütünlüklə Onun ovucunun içində olacaq, göylər isə Onun sağ əli ilə büküləcəkdir" ayəsinin şərhində belə demişdir: "Sol əli isə boşdur, onda heç bir şey yoxdur (olmayacaqdır)!"

 

Рейтинг

В этом разделе