»»

Bığ yeri tərləmiş rəbbləri mirvarini Öz əli ilə gözəl formada, kürə şəklində yaratdı; Tövratı Qurandan üstün tutmalarının səbəbi budur ki, Allah-taala yalnız Tövratı Öz əli ilə yazmışdır

Mənbə: Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 77
Müəllif: İmam Əbdullah ibn Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (hədisləri atası Əhməddən nəql edir)

h. 388 Atama danışdım ki, İbrahim ibn Həkəm ibn Əban bizə nəql etdi ki, onun atası Əkrəmədən rəvayət edibmış: " Allah yalnız üç şeyə öz əliylə toxunmuşdur: Adəmi öz əliylə yaratmış, cənnəti öz əliylə əkmiş və Tövratı öz əliylə yazmışdır".

h.389 Atam mənə danışdı ki, Əbu Muğeyrə    Əbdədən, o da atası vasitəsilə Xalid ibn Mədandan belə nəql etmişdir: "Allah öz əliylə (bir neçə şeyə)  toxunmuşdur: Adəmi öz əliylə yaratdı; cənnəti öz əliylə əkdi və Tövratı öz əliylə yazdı. Mərcanı da öz əliylə gözəl bir formada yaratdı".

 

Рейтинг

В этом разделе